Starobné dôchodkové sporenie - zmeny od 1.7.2014

Zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 1. júla 2014.

Zákon obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky. Jednotlivé druhy dôchodkov budú môcť vyplácať poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a zahraničné poisťovne, ktoré majú na území SR oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje v IV. časti druhy dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, podmienky a formy ich vyplácania. Obsahuje aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vyplácania dôchodkov a podmienky výplaty nasporenej sumy v prípade smrti sporiteľa. Keďže vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) sa začne už v roku 2015, bolo potrebné upraviť oblasti, ktoré v súčasnej právnej úprave absentujú, a to najmä proces od spísania žiadosti sporiteľa o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, predkladania ponúk na vyplácanie dôchodkov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a poisťovňami, úprava zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom dôchodku a sporiteľom, zvyšovanie dôchodkov a rozdeľovanie podielu na prebytku z investovania technických rezerv, platenie poistného na dôchodkové poistenie za poberateľa dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a vybrané poistno-matematické a iné technické vlastností dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Súčasná právna úprava je okrem iného v niektorých oblastiach, ktorými sú podmienky vyplácania niektorých druhov dôchodkov, ako aj poistno-matematických a iných technických vlastností dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia prekonaná.
 
Zákon obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Navrhuje sa, aby sa zo starobného dôchodkového sporenia vyplácal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky. Jednotlivé druhy dôchodkov budú môcť vyplácať poisťovne, poisťovne z iného členského štátu a zahraničné poisťovne, ktoré majú na území Slovenskej republiky oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví „poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia“ podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Účelom starobného sporenia je spolu s dôchodkovým poistením (I. pilier) zabezpečiť príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti. Keďže starobné dôchodkové sporenie je súčasťou základného dôchodkového systému, navrhuje sa, aby sa starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky z II. piliera rovnako ako starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky z I. piliera vyplácali vo forme doživotného dôchodku. Umožňuje sa vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku aj vo forme dočasného dôchodku, ktorý vyplácajú poisťovne alebo vo forme programového výberu, ktorý vypláca dôchodková správcovská spoločnosť, ale iba v určitých zákonom vymedzených situáciách.
 
Navrhuje sa, aby Sociálna poisťovňa zriadila a spravovala centrálny informačný ponukový systém, a to najmä na účely sprostredkovania výberu dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia. Jeho využitie bude povinné pre každého sporiteľa, ktorému sa bude vyplácať doživotný dôchodok alebo dočasný dôchodok. Ponuka dôchodku predložená poisťovňou prostredníctvom tohto ponukového systému bude pre poskytovateľa záväzná. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je ochrana sporiteľa, ktorý dostane všetky relevantné záväzné ponuky v jednom dokumente a na jednom mieste, pričom bude zabezpečené, že pri predkladaní ponuky doživotného alebo dočasného starobného dôchodku nebude poisťovňa zohľadňovať individuálne riziko sporiteľa.
 
Súčasťou zákona je aj viacero novelizačných článkov, ktorými sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony. Novelizačným čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa navrhuje v záujme potreby riešenia problémov, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, upraviť maximálne trvanie týchto dohôd, ako aj splatnosť odmeny, výplatu odmeny, zrážky z odmeny a poradie zrážok z odmeny, plynúcej z týchto dohôd.