Výber formy podnikania

Na území SR je možné podnikať buď ako fyzická osoba, právnická osoba alebo prostredníctvom inej formy podnikania.

Podnikanie fyzických osôb môže mať nasledovné formy:

 • Samostatne zárobkovo činná osoba

Do tejto kategórie zaraďujeme vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom:

 • samostatne hospodáriacich roľníkov
 • živnostníkov
 • podnikania vykonávaného prostredníctvom osobitných predpisov (notári, audítori, právnici...)
 • autorov
 • činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (športovci, umelci..)
 • znalcov a tlmočníkov

Podnikanie právnických osôb môže mať nasledovné formy:

 • Obchodná spoločnosť (s.r.o., a.s., komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť)
 • Družstvo
 • Nadnárodná forma (európska spoločnosť, európske družstvo, Európske zoskupenie hospodárskych záujmov)
 • Iná forma

Podnikanie prostredníctvom inej formy podnikania znamená podnikanie prostredníctvom:

 • združenia
 • zahraničnej osoby
 • tichého spoločníka

Formy podnikania

Najčastejšou formou podnikania prostredníctvom fyzickej osoby je živnosť a prostredníctvom právnickej osoby spoločnosť s ručením obmedzeným. Práve na týchto dvoch formách si skúsime vysvetliť základné charakteristiky a rozdiely.

Živnostenské podnikanie

Upravuje ho zákon č. 445/1991 o živnostenskom podnikaní. Príjem zo živnosti je zdaňovaný v zmysle §6 ods. 1. písm. b) zákona č. 595/2013 Z. z. o dani z príjmov.

Ak sa rozhodnete podnikať formou živnosti, zriadenie živnosti je oproti založeniu obchodnej spoločnosti jednoduchá záležitosť. Je potrebné mať vybraté činnosti, presne si zistiť názov im zodpovedajúcich živností a zistiť, či je potrebné na ich vykonávanie mať určité vzdelanie alebo prax. Živnosť je možné ohlásiť dvoma spôsobmi – osobne alebo elektronicky. Ohlásenie živnosti osobne je potrebné vykonať na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby, konkrétne na okresných úradoch, odboroch živnostenského podnikania, ktoré sú označované tiež ako jednotné kontaktné miesta. Elektronické ohlasovanie živnosti sa vykonáva prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk (k uvedému fyzická osoba potrebuje mať aktivovaný občiansky preukaz s aktuálnym podpisovým certifikátom). 

Základná charakteristika:

 • živnostník ručí za záväzky celým svojim majetkom (veľmi dôležitá skutočnosť)
 • živnostník má právo na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane pri podávaní daňového priznania za predošlé obdobie (samozrejme, tu tiež platia obmedzenia v prípade dosahovania vysokého zisku)
 • živnostník je povinný registrovať sa pre účely zdravotného poistenia a platí zdravotné odvody od začiatku podnikania
 • čo sa týka registrácie v Sociálnej poisťovni, tu mu vzniká povinnosť registrovať sa od 1.7. nasledujúceho roku, ak splnil podmienky registrácie. Podmienkou je dosiahnutie príjmu vo výške 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu
 • živnostník má právo na stravné vo výške 4 € za každý pracovný deň
 • čo sa týka účtovnej evidencie, legislatíva umožňuje živnostníkovi si vybrať formu vedenia účtovníctva, v niektorých prípadoch však ukladá povinnosť viesť svoje účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva
 • živnostník má teda na výber – buď vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva, uplatňuje si tzv. paušálne výdavky, vedie daňovú evidenciu a taktiež je možnosť vedenia si agendy v sústave podvojného účtovníctva.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Už z názvu tejto formy podnikania je zjavné, že jedným zo zásadných rozdielov oproti živnosti je ručenie. Konkrétne sa myslí ručenie za záväzky spoločnosti. Zjednodušene povedané, za záväzky ručí spoločnosť do výšky svojho majetku a spoločník do výšky nesplateného vkladu.

Jednou z podmienok existencie s.r.o. je vložený kapitál zakladateľov spoločnosti. Je to vlastne suma, ktorú sa zakladatelia rozhodli vložiť do firmy. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorý je základnou legislatívnou normou upravujúcou postavenie s.r.o., ustanovuje minimálne základné imanie s.r.o. vo výške 5 000 €.

Základná charakteristika:

 • spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom
 • spoločníci ručia do výšky nesplateného vkladu. Nesplateným vkladom sa myslí suma, ktorú spoločník sa zaviazal vložiť do firmy pri založení a doteraz ju neuhradil.
 • spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, v určitých prípadoch jej účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom
 • spoločníci a konatelia nemusia poberať príjem za výkon činnosti, to znamená, že z titulu funkcie alebo vlastníckeho vzťahu k spoločnosti nemusia platiť odvody do zdravotnej ani sociálnej poisťovne
 • spoločnosť  nemá nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane
 • v prípade, že si spoločník/spoločníci rozhodnú vyplatiť podiely na zisku, sú povinní z nich uhradiť odvody do zdravotnej poisťovne
 • spoločnosť má oproti živnostníkovi vyššiu daň z príjmov

Rozdiely a výhody/nevýhody oboch foriem podnikania

Živnosť

- jednoduchšie založenie aj zrušenie, prípadne prerušenie

Výhody:

 • uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane,
 • uplatnenie stravného,
 • väčší výber pri forme evidencie účtovných dokladov,
 • menšia náročnosť pri daňovom priznaní.

Nevýhody:

 • ručenie za záväzky celým svojím majetkom, pri dosiahnutí určitého príjmu postupné znižovanie výšky uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane.

S.r.o.

– zložitejšia a finančne náročnejšia na založenie aj zrušenie.

Výhody:

 • ručenie, firma ručí za svoje záväzky svojim majetkom, spoločník len do výšky nesplateného vkladu,
 • konateľ nemusí platiť odvody vo vzťahu k spoločnosti,
 • serióznejšie pôsobenie na obchodných parterov ako živnosť.

Nevýhody:

 • nemožnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane, stravného,
 • nákladnejšie a prácnejšie účtovníctvo,
 • zložitejšia daňová a účtovná závierka.

Podobné články

DISKUSIA