Výzva na prihlásenie expertov (mentorov/hodnotiteľov) do startup databázy SBA

Pre slovenské startupy hľadáme odborníkov z podnikateľskej, akademickej i výskumnej sféry s overenými skúsenosťami a širokou sieťou kontaktov. Expert

 1. v startup databáze poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo a mal by byť schopný nasmerovať startupy tým správnym smerom: pomáhať im rozpoznať ich potenciál, schopnosti, ale i nedostatky, možnosti na zlepšenie a v konečnom dôsledku pripraviť firmy k expanzii na medzinárodný trh.
 2. vypracováva odborné posudky k projektovej dokumentácii žiadateľov.

Kroky potrebné pre prihlásenie sa do startup databázy SBA:

 1. vyplnenie online profilu experta
 2. zaslanie CV a motivačného listu
 3. zaslanie Súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Životopis, motivačný list a Súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite na adresu poradenstvo@sbagency.sk

Posudzované budú len kompletné podklady, ktoré budú obsahovať všetky náležitostí. Následne SBA vyhodnotí odbornosť experta a kvalitu zaslaných podkladov na základe nižšie uvedených požiadaviek, kritérií a požadovaných oblastí. Vybraných expertov budeme individuálne kontaktovať po ukončení výzvy.

Základné požiadavky na expertov:

 • Fyzická osoba,
 • Viac ako 3-ročná pracovná skúsenosť v oblasti, v ktorej budete vykonávať mentoring,
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita),
 • Znalosť legislatívneho prostredia a inštitucionálneho rámca SR vo vzťahu k podnikaniu, znalosť súvisiacej legislatívy EÚ,
 • Skúsenosť s vlastníctvom alebo riadením podniku,
 • Dobrá znalosť AJ slovom a písmom,
 • Spôsobilosť k právnym úkonom,
 • Trestná bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady:

 • Schopnosť určovať priority, výborný time-management,
 • Komunikačné a organizačné schopnosti,
 • Zodpovedný a aktívny prístup,
 • Skúsenosti so spoluprácou s úspešnými slovenskými alebo zahraničnými startupom sú výhodou,
 • Schopnosť odhaliť, rozvinúť a maximalizovať potenciál záujemcov o podnikanie alebo samotných podnikateľov,
 • Ochota pomáhať, odovzdávať ďalej svoje vedomosti, skúsenosti a know-how,
 • Analytické a logické myslenie,
 • Schopnosť motivovať,
 • Komunikačné zručnosti,
 • Flexibilita a trpezlivosť,
 • Schopnosť počúvať, dávať výzvy a spätnú väzbu.

Požadované oblastí

 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Doprava a logistika
 • Energetika / obnoviteľné zdroje
 • Ekologické stratégie
 • Informačné technológie
 • Veda, výskum a vzdelávanie
 • Zdravotníctvo
 • Ekonomika a financie
 • Marketing
 • Iné relevantné

V rámci vyššie uvedených požadovaných oblastí budú experti poskytovať poradenstvo spojené s/so:

 • Rozvojom technológií / produktov
 • Spracovaním štúdie realizovateľnosti
 • Spracovaním obchodnej stratégie
 • Spracovaním marketingovej kampane a marketingového prieskumu
 • Programovaním
 • Dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu (vrátane testovania)
 • Cenotvorbou
 • Business development
 • Vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

Výhody mentoringu

 • Prístup k inovatívnym firmám
 • Spolupráca s SBA
 • Networking
 • PR

Kto je expert? Odborník z podnikateľskej, akademickej i výskumnej sféry s overenými skúsenosťami a širokou sieťou kontaktov, ktorý dokáže nasmerovať startupy uchádzajúce sa o služby mentoringu v rámci aktivít SBA. Rovnako dokáže posúdiť relevantnosť žiadosti a projektových zámerov, ktoré sa uchádzajú o podporu, ako aj ich následné výstupy podpory.

Jeho hlavnou motiváciou je snaha poskytovať začínajúcim podnikateľom praktické skúsenosti vo vyššie uvedených oblastiach. Pomáha startupom rozpoznať ich potenciál, schopnosti, ale aj nedostatky a možnosti zlepšenia. Zvyšuje pripravenosť startupu na expanzie na medzinárodný trh. Hlavný prínos pre experta je okrem finančnej odmeny aj nadviazanie kontaktov s novými vznikajúcimi inovatívnymi firmami s vysokým rastovým potenciálom.

Poskytovanie mentoringu bude prebiehať formou osobných stretnutí. Zapísanie v startup databáze expertov nezakladá právny nárok na využitie experta zo strany startupu. Startupy si z databázy expertov môžu vyberať vhodných expertov podľa svojich potrieb. Realizácia mentoringu a konečný výstup bude podliehať schváleniu zo strany SBA. Expert nesmie byť v konflikte záujmov so spoločnosťou, ktorej bude mentoring poskytovaný.

SBA si vyhradzuje právo vyradiť experta v prípade nefungujúcej spolupráce.

Časové požiadavky. Doba mentoringu je určená požiadavkami startupu a časovými možnosťami mentora, a to na základe spoločnej dohody a následného schválenia zo strany SBA. Startup bude mať možnosť čerpať služby mentoringu od viacerých mentorov súčasne, bude teda nevyhnutná koordinácia medzi startupom, expertmi a zástupcom SBA.

Odmena za mentoring. Je určená na základe trhových podmienok medzi startupom a expertom. Dohodnutá čiastka podlieha schváleniu zo strany SBA. Experta platí priamo SBA na základe výkazu práce, ktorý tvorí prílohu Dohody o pracovnej činnosti (max. 10 hod./týždeň).

Vypracovanie odborných posudkov: Odborné posudky budú vypracované na základe Zmluvy o dielo, ktorá určí bližšie podmienky spolupráce.

POZOR: Účasť v startup databáze SBA nie je podmienená automatickým založením pracovno-právneho vzťahu medzi SBA a mentorom. K podpísaniu kontraktu dochádza až po reálnom dopyte zo strany startupov.