Zákon o verejných zbierkach

Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinnosť od 1. júla 2014

Podľa zákona budú môcť vykonávať verejnú zbierku len právnické osoby ustanovené týmto zákonom na vopred určený všeobecne prospešný účel po platnom zápise orgánom štátnej správy do registra verejných zbierok. Register bude viesť Ministerstvo vnútra SR ako verejný zoznam, do ktorého budú zapisovať zákonom ustanovené údaje Ministerstvo vnútra SR a okresné úrady.

Vypracovanie nového zákona o verejných zbierkach vyplýva najmä z objektívnej potreby dosiahnuť súlad s Ústavou Slovenskej republiky a s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako celkom, keďže v súčasnosti platný zákon a vyhláška upravujúca verejné zbierky je z roku 1973 a nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky determinujúce predmet úpravy. Zároveň s navrhovaným zákonom sa novelizujú aj väzbové právne predpisy (zákon o správnych poplatkoch a zákon o neinvestičných fondoch).
 
Zákon vychádza predovšetkým z analýz a praktických skúseností, podnetov mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúcich verejné zbierky v Slovenskej republike, ako aj zo získaných skúseností z niektorých štátov Európskej únie (napríklad Fínska republika, Česká republika, Litovská republika, Republika Malta, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) v tejto oblasti, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky alebo registrácia verejnej zbierky príslušným orgánom štátu. Zároveň za porušovanie zákonných povinností pri vykonávaní verejnej zbierky sa uplatňuje inštitút ukladania sankcií.

Cieľom zákona o verejných zbierkach je ustanoviť najmä
a) vymedzenie základných pojmov, a to verejná zbierka, všeobecne prospešný účel, hrubý výnos verejnej zbierky, čistý výnos verejnej zbierky a náklady verejnej zbierky na účely tohto zákona,
b) všeobecné podmienky vykonávania verejnej zbierky, právnické osoby oprávnené vykonávať verejnú zbierku,
c) pôsobnosť správnych orgánov a konanie o registrácii verejnej zbierky,
d) register verejných zbierok, ktorý má konštitutívny charakter,
e) spôsoby vykonávania verejnej zbierky,
f) povinnosti oprávnených právnických osôb pri vykonávaní verejnej zbierky,
g) kontrolu vykonávania verejnej zbierky orgánmi štátnej správy,
h) skutkové podstaty správnych deliktov a sankcie za ich naplnenie.

Podľa predloženého zákona budú môcť vykonávať verejnú zbierku len právnické osoby ustanovené týmto zákonom na vopred určený všeobecne prospešný účel po platnom zápise orgánom štátnej správy do registra verejných zbierok (konštitutívny charakter zápisu). Register verejných zbierok bude viesť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný zoznam, do ktorého budú zapisovať zákonom ustanovené údaje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady.
Okrem zaužívaných spôsobov vykonávania verejnej zbierky sa navrhujú aj ďalšie, pričom sa vychádza zo súčasných telekomunikačných možností a informačných technológií (darcovské správy SMS a volania na skrátené číslo).

Zákon prináša výrazné zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejnej zbierky a pri použití jej čistého výnosu na ustanovený všeobecne prospešný účel.

Pri príprave zákona aktívne spolupracovali aj zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (Centrum pre filantropiu n. o., Liga proti rakovine Slovenskej republiky a eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí).