Zvýšenie ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru a služieb

Zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; účinnosť od 13. júna 2014

Účelom tohto zákona je zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa, odstrániť nedostatky súčasnej úpravy zistené aplikačnou praxou a najmä úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

Týmto balíkom zákonov sa zároveň novelizujú viaceré súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zákona č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Nový zákon ruší súčasný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Účinnosť nadobudol 13.6.2014, no niektoré zmeny vyššie uvedených predpisov sú účinné od 1.5.2014.

V § 1 zákon okrem ustanovenia predmetu zákona taxatívnym spôsobom vymedzuje typy zmlúv, na ktoré sa Zákon nevzťahuje (zmluvy o obstaraní zájazdu, zmluvy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zmluvy o preprave osôb, a ďalšie).

V novom Zákone sú systematicky zaradené v ustanovení § 2 definície niektorých pojmov, pričom sú definované aj pojmy, ktorých definície zatiaľ chýbali. Zmluvy, na ktoré sa tento Zákon vzťahuje sú definované prostredníctvom okolností ich uzatvárania a prostriedkov použitých pri ich uzatváraní.

Zmluvu uzavretú na diaľku zákonodarca definoval ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je definovaná ako zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (i) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (ii) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (iii) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo (iv) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

Prevádzkové priestory sú definované ako prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie.
Trvanlivým nosičom je prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

Elektronický obsah je definovaný ako dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
Nový zákon podrobnejšie upravuje informačné povinnosti predávajúceho vo vzťahu k spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, v prípade, že sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa. Predávajúci je napríklad povinný informovať spotrebiteľa o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, alebo o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých nákladov. Z pohľadu spotrebiteľa ako slabšej (a neskúsenej) strany je významnou povinnosť predávajúceho podrobne informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a zároveň mu musí poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 3 k Zákonu.

Nový Zákon presne určuje spôsob, akým má predávajúci splniť svoje informačné povinnosti v závislosti od druhu zmluvy (i) pri zmluve uzavretej na diaľku to má byť spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (nie je teda stanovená presná forma, no všetky poskytnuté informácie musia byť pre spotrebiteľa čitateľné, ak sa poskytujú na trvanlivom nosiči), a (ii) pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho to má byť v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V tejto súvislosti je dôležité ustanovenie § 3 ods. 5, v zmysle ktorého všetky informácie, ktoré musí predávajúci spotrebiteľovi poskytnúť (tzv. predzmluvné informácie), tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Dôkazné bremeno splnenia informačných povinností znáša predávajúci.

Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára elektronickými prostriedkami, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľaopätovne výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (ii) celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých nákladov, (iii) dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, a ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj o podmienkach vypovedania zmluvy, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok. Toto ustanovenie ukladajúce predávajúcemu opätovnú informačnú povinnosť má slúžiť na to, aby si spotrebiteľ pred dokončením svojej objednávky dôkladne prečítal podstatné informácie a mohol sa tak uvážene rozhodnúť o kúpe tovaru, resp. služby.

Novinkou je aj povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Toto sa má zabezpečiť tak, že v prípadoch, keď je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením "objednávka s povinnosťou platby" alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

Nový zákon ustanovuje osobitnú ochranu spotrebiteľa v prípade telefonického kontaktovania spotrebiteľa predávajúcim s ponukou na uzavretie alebo zmenu zmluvy. Ak predávajúci telefonicky kontaktuje spotrebiteľa s ponukou na uzavretie zmluvy alebo na zmenu uzavretej zmluvy, musí spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru oznámiť svoje identifikačné údaje, resp. údaje osoby, v mene ktorej sa hovor uskutočňuje (obchodné meno a sídlo), obchodný zámer telefonickej komunikácie, a ak ide o odplatnú zmluvu, aj informáciu o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky. Zákon explicitne ako podmienku platného uzatvorenia zmluvy, uzatvorenie ktorej predávajúci ponúkol spotrebiteľovi telefonicky, ustanovuje písomný súhlas spotrebiteľa s obsahom návrhu zmluvy. Zmena uzatvorenej zmluvy však bude platná aj keď bude dojednaná telefonicky bez písomného súhlasu spotrebiteľa.

Nová je aj povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči. V prípade zmluvy uzavretej na diaľku je predávajúci povinný toto potvrdenie poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru, pričom toto potvrdenie musí obsahovať (i) všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, (ii) a ak boli poskytnuté, tak aj potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4, ktoré Zákon vyžaduje v prípadoch, keď sa s poskytovaním služby alebo s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci tiež musí v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi (i) vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o jej uzavretí, (ii) a ak boli poskytnuté, tak aj potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4, ktoré Zákon vyžaduje v prípadoch, keď sa s poskytovaním služby alebo s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Nesplnenie tejto povinnosti predávajúceho Zákon sankcionuje tým, že spotrebiteľ nebude povinný zaplatiť za úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.

Nový zákon komplexne upravuje odstúpenie od zmluvy, spôsob uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy.
Najzásadnejšou zmenou je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť od (i) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, (ii) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo (iii) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Predlžuje sa aj lehota na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, ak predávajúci riadne a včas neposkytol spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy. Ak ich predávajúci poskytol až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. A ak ich neposkytol ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Nový zákon rozšíril okruh zmlúv, od ktorých nemožno odstúpiť. Podľa novej úpravy už nemožno odstúpiť ani od zmlúv, ktorých predmetom je napríklad (i) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, (ii) predaj kníh, ak sú v ochrannom obale, (iii) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, (iv) preprava tovaru, alebo (v) nájom automobilov.

Stanovujú sa tiež formálne náležitosti odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomne (v listinnej podobe), alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ale môže tiež použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k Zákonu, ktorý mu odovzdal predávajúci. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na platné odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy využitím funkcie alebo formulára na webovej stránke predávajúceho, musí mu predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom potvrdenie na trvanlivom nosiči.
Odstúpením od zmluvy sa od počiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby spolu so všetkými nákladmi a poplatkami, ktoré prijal od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak sa nedohodnú inak, musí tieto prostriedky predávajúci vrátiť rovnakým spôsobom, akým ich spotrebiteľ zaplatil.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy upravuje ustanovenie § 10 Zákona. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, okrem prípadov, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy bude povinný znášať náklady na vrátenie tovaru.

Ak však spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 

DISKUSIA