Kalendár podnikateľa – február 2017

8. február 2017

Zdravotné poistenie

§  odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za január 2017

§  vykázanie a splatnosť preddavku na poistné z vyplatených dividend za mesiac január 2017 príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľom dividendy so sídlom na území SR

Sociálne poistenie

§  odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO
za január 2017

Starobné dôchodkové sporenie

§  odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za január 2017

 

do výplatného termínu

Zdravotné poistenie

§  odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za január 2017 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie

§  odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie
v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ
za január 2017

 

do 5 dní po výplatnom termíne

Daň z príjmov

§  odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za január 2017

Sociálny fond

§  prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za február 2017

 

15. február 2017

Daň z príjmov

§  odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za január 2017 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane)

  • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za január 2017 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane)
  • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za január 2017

 

20. február 2017

Daň z pridanej hodnoty

§  registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty (DPH) pre zdaniteľnú osobu,
ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat
49 790 €

 

27. február 2017

Daň z pridanej hodnoty

§  termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac január 2017

§  termín na podanie daňového priznania k DPH za január 2017 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane

§  termín na podanie súhrnného výkazu za január 2017 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

§  termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

Spotrebné dane

  • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane
    z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia
    a zemného plynu za január 2017

 

28. február 2017

Daň z príjmov

  • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2017 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)

Daň z motorových vozidiel

§  splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za február 2017
vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Prehľad za zamestnancov

§  termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona)
a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za január 2017