Startupisti, využite možnosť zúčastniť sa podujatia WE4STARTUPS CYBERSECURITY vo Washingtone D.C.

 

Slovak Business Agency v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Washingtone, ponúkajú možnosť zúčastniť sa zaujímavého podujatia na tému cyber security. Dozviete sa o aktuálnych trendoch v oblasti počítačovej bezpečnosti pre firmy, o príležitostiach pre expanziu v oblasti IoT, o potencionálnej spolupráci EÚ a USA v danej oblasti a mnoho ďalšieho. Čakajú na Vás zaujímavé diskusie, prezentácie, návšteva cyber inkubátora, stretnutia s odborníkmi, investormi, podnikateľmi a predstaviteľmi krajín V4 a USA.

 

Cyber Security je hnacou silou inovácií a podnikania. Krajiny V4 spoločne podporujú inovačné podnikanie v regióne pod značkou WE4STARTUPS.

 

Kedy: 18.-19. 10. 2016  (zmena dátumu vyhradená)

 

Za každú členskú krajinu V4 sa môžu zúčastniť 2 startupy, pôsobiace najmä v oblasti cyber security.

 

SBA uhradí účastníkom náklady na:

 

·        spiatočnú letenku do mesta Washington D.C.

 • ubytovanie v mieste podujatia

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky - v odôvodnených prípadoch päť rokov pred zapojením sa do výzvy)
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec)

 

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

 

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

 1. prihláška
 2. CV žiadateľa
 3. prezentácia startupu, prípadne vypracovaný biznis plán

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť prihlášku pre MSP a FO podnikateľ.

 1. prihláška
 2. CV  zástupcov MSP, ktorí sa podujatia majú záujem zúčastniť (v prípade, že je zástupca MSP v danom MSP zamestnanec, prosíme o zaslanie skenu pracovnej zmluvy, príp. dohody)
 3. prezentácia startupu

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

 

Ukončenie zasielania prihlášok: 11.9.2016  do 24:00 hod.

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

 

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk