Zabezpečte budúcnosť Vášho rodinného podnikania - využite naše bezplatné poradenstvo!

Výzva je od dátumu 11.10.2018 uzavretá, žiadosti sa už neprijímajú.

Čo ponúkame?

Poradenské služby pre rodinný podnik, pričom žiadateľ (podnikateľ – rodinný podnik) si môže zvoliť externého odborníka, ktorý mu bude poskytovať poradenské služby max. do výšky 25 000,- eur.

V akých oblastiach Vám experti poradia?

Nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo) – rozvoj potenciálu členov rodinného podniku (individuálny rozvoj, tímový rozvoj, firemná kultúra) a témy s tým súvisiace ako napr.

 • rozvoj kapacít rodinných podnikov – práca s ľudskými zdrojmi, procesmi,
 • nastavenie podnikovej kultúry,
 • podpora procesu generačnej výmeny, dlhodobého plánovania a internej komunikácie na to zameranej,
 • nastavenie a realizácia stratégií nástupníctva,
 • nastavenie talent manažment programu a rozvoj potenciálu zamestnancov,
 • nastavenie kariérnych plánov rozvoja pre kľúčových členov rodiny a vrcholového vedenia firmy,
 • zvládanie interných náročných situácií a konfliktov, mediácia a facilitácia konfliktov,
 • self-leadership pre majiteľov a ľudí na vedúcich pozíciách v rodinných podnikoch,
 • sebamotivácia a motivácia zamestnancov,
 • iné témy týkajúce sa nástupníctva z hľadiska riadenia firmy.

Nástupníctvo z hľadiska majetku ako napr.

 • návrh pravidiel vo vnútri rodiny, ktoré sú potrebné pre realizáciu budúcich medzigeneračných transferov (plán nástupníctva v rodinnom majetku),
 • príprava majetku na medzigeneračný presun – súčasťou témy je ohodnocovanie majetku pre účely transferu vlastníctva,
 • iné témy týkajúce sa nástupníctva z hľadiska majetku.

 

Kto je cieľová skupina?

Mikro, malé a stredné rodinné podniky so  sídlom podnikania (právnické osoby) a miestom podnikania (fyzické osoby – podnikatelia) na území Slovenska, zo všetkých oblastí hospodárstva okrem odvetví rybolovu a akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby (viac o vylúčených odvetviach v článku G Schémy na podporu rodinného podnikania).

 

Čo je potrebné urobiť pre získanie podpory?

Ak spĺňate podmienky oprávneného Žiadateľa uvedené v tejto Výzve, predložte prosím kompletne vyplnené požadované dokumenty v termíne od 28.9.2018 do 10.10.2018:

 

Kompletnú Žiadosť vrátane príloh 1-6 je možné predložiť buď všetky dokumenty len v listinnej alebo všetky dokumenty len v elektronickej podobe.

 

Elektronické podanie: Žiadosť, vrátane príloh 1 - 6 je potrebné poslať elektronicky na e- mailovú adresu rodinnepodnikanie@sbagency.sk najneskôr v deň uzavretia Výzvy. Nezabudnite  na podpisy (či už elektronické alebo oskenované) na všetkých dokumentoch, kde sa to vyžaduje. Rozhodujúci je dátum odoslania.

 

Predloženie v listinnej podobe: Listinný podpísaný originál Žiadosti vrátane príloh 1 – 6 pošlite, alebo doručte na korešpondenčnú adresu Vykonávateľa – Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava. Nezabudnite, prosím, na podpisy na všetkých dokumentoch, kde sa to vyžaduje. Rozhodujúci je dátum odoslania resp. osobného podania Žiadosti vrátane príloh.

 

Viac informácií, podmienky, termíny a postup nájdete v plnom znení Výzvy  – dokument nájdete TU.

 

Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania 2017 – 2020 (schéma pomoci de minimis) pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.