2 zákony, 2 vyhlášky, 2 nariadenia - februárová bilancia (2013)

V legislatívne sa neustále niečo deje. Čo nové vstúpilo do platnosti? Pozrite si kompletný prehľad za február.

Zákon č. 8/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 1.2.2013

Ide o významnú novelu zákona o súkromnej bezpečnosti. Hlavným cieľom navrhovanej právnej úpravy je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny v rámci právneho poriadku SR. Novelou zákona sa zabezpečuje vykonateľnosť nariadenia, tak aby bola plne zabezpečená profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi za podmienok, ktoré zaručujú bezpečnosť transakcie, bezpečnosť dotknutých zamestnancov bezpečnostnej služby a verejnosti a voľný pohyb eurovej hotovosti. Primárnym cieľom citovaného nariadenia je v nadväznosti na princíp jednotnej meny a z neho vyplývajúcej slobody pohybu hotovosti medzi zúčastnenými členskými štátmi zabezpečiť, aby v rámci eurozóny mali banky, obchodné reťazce a ostatné subjekty narábajúce pri svojej práci s hotovosťou možnosť uzavrieť zmluvu so spoločnosťou prepravy peňažnej hotovosti (cash-in-transit, ďalej len „CIT“), ktorá ponúka najlepšiu cenu a/alebo služby, a využívať hotovostné služby najbližšej pobočky národnej centrálnej banky alebo hotovostného centra CIT, aj keď sa nachádzajú v inom členskom štáte. Novelou ďalej dochádza k presunu činnosti „monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste“ z detektívnej služby do strážnej služby. Dôvodom je skutočnosť, že táto činnosť je svojim obsahom úzko spätá s poskytovaním strážnej služby a nie detektívnej služby.

Zákon č. 9/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 1.2.2013

Ide o veľmi významnú novelu obchodného zákonníka. Táto prináša zmeny, ktoré by mali zabezpečiť včasné úhrady faktúr a zlepšenie podnikateľského prostredia. Novela ustanovuje čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, a to tým, že novela ustanovuje maximálnu lehota splatnosti faktúry alebo inej výzvy podobnej povahy, ktorou sa požaduje splnenie peňažného záväzku. Inou výzvou môže byť napríklad výzva na plnenie, predžalobná výzva.

Maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku medzi podnikateľmi navzájom je stanovená na 60 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) alebo odo dňa kedy veriteľ plnil (dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb) alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa skončila prehliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie. Bez problémov je možné dohodnúť kratšiu lehotu splatnosti. Taktiež je možné dohodnúť aj dlhšiu lehotu splatnosti, avšak dohodnutá lehota splatnosti nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim so záväzkového vzťahu pre veriteľa. Pre subjekty verejného práva platí ešte prísnejšia lehota, a to 30 dní.

Prísnejšia lehota platí pre subjekty verejného práva (štátne orgány, obce, vyššie územné celky; B2G obchody), ktoré musia splniť svoje peňažné záväzky do 30 dní.

Novela tiež po novom upravuje omeškania dlžníka. Dlžník je po novom v omeškaní, ak svoj peňažný záväzok nesplní riadne a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry), alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia plnenia veriteľom (dodania tovaru alebo poskytnutia služieb), alebo do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky plnenia veriteľa. Ak je v zmluve dohodnutá iná lehota splatnosti, dlžník je v omeškaní, ak svoj peňažný záväzok nesplní riadne a najneskôr do dohodnutej lehoty splatnosti. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

V súvislosti s omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi nárok na úrok z omeškania, nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním. Výška úroku z omeškania môže byť dohodnutá v zmluve, alebo ak v zmluve dohodnutá nie je, použije sa sadzba úrokov z omeškania stanovená nariadením vlády Slovenskej republiky. Aktuálna suma zákonných úrokov z omeškania stanovená nariadením je 9,75 %. Suma paušálnej náhrady je aktuálne podľa nariadenia stanovená vo výške 40 EUR.

Podrobnosti o stanovení zákonnej sadzby úrokov z omeškania a výške paušálnej náhrady upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z..

V rámci uvedenej novely obchodného zákonníka boli zavedené inštitúty nekalá zmluvná podmienka a nekalá obchodná prax.

Nekalá zmluvná podmienka je zmluvné dojednanie týkajúce sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktoré je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby preň existoval spravodlivý dôvod. Takéto zmluvné dojednanie je neplatné.

Nekalá obchodná prax je obchodná prax, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úroku z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorá zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu pre veriteľa bez toho, aby pre ňu existoval spravodlivý dôvod. Takáto obchodná prax je zakázaná.

Za veľmi dôležité treba považovať zmeny znenia § 127a a § 132 o podmienku úradného osvedčenia pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka spoločnosti, ak programom valného zhromaždenia boli:
a) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
b) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
c) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
d) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
e) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu.

Nariadenie Vlády SR č. 20/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; účinnosť od 1.2.2013

Podľa tejto novely nariadenia je výška úrokov z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Paušálne výdavky ostávajú zachované v pôvodnej výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, sú však obmedzené mesačným limitom vo výške 420 EUR za každý jeden mesiac výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zvyšuje z 19 % na 23 %. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je to 34 401,74 EUR), 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (pre rok 2013 je to viac ako 34 401,74 EUR). V roku 2013 nie je možné oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania u každého daňovníka. Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov.

Nariadenie Vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka; účinnosť od 1.2.2013

Podľa tohto nariadenia sa spravuje výška úrokov z omeškania a tzv. paušálnej náhrady v obchodnoprávnych vzťahoch. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby podľa predchádzajúcej vety môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.

Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 22/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), účinná od 1.2.2013

Uvedená novela vyhlášky bola prijatá z dôvodu zapracovanie nevyhnutných zmien v súvislosti so zmenou zákona o súkromnej bezpečnosti a udeľovaním tzv. CIT licencií.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 23/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie; účinnosť od 1.2.2013

Vyhláška je veľmi dôležitá pre podnikateľov a mzdových účtovníkov, ktorí majú na starosti vykazovanie a platenie zdravotného poistenia.

Podobné články

  • Čo nové vstúpilo do platnosti? Pozrite si, čo nového priniesol marec v oblasti zákonov.

  • Od 1. februára dochádza k zmenám v Obchodnom zákonníku. Jeho novelizácia obmedzuje lehotu splatnosti faktúr, presnejšie definuje nekalú súťaž či rieši stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem.

  • Od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie. Nové regule zjednocujú a zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s faktúrami na vnútornom i cezhraničnom trhu.

DISKUSIA