Fakturačné pravidlá od januára 2013

Od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie. Dôvodom je lepšia kontrola dane z pridanej hodnoty, zavedenie jednotnejšieho dodávania tovarov a služieb v rámci SR a mimo nej a v neposlednom rade i posilnenie elektronickej fakturácie. Nové regule zjednocujú a zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s faktúrami na vnútornom i cezhraničnom trhu. Pozrime sa na ne bližšie:

Elektronická a papierová faktúra sú rovnocenné. Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH platného v tuzemsku alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Elektronickú faktúru môžete vystaviť v akomkoľvek formáte. Napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu: e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte. Elektronický podpis teda faktúra obsahovať nemusí. Dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá v elektronickom formáte.

Elektronickú faktúru môžete vydať len po súhlase príjemcu. Súhlas vám môže udeliť písomne, zmluvou, e-mailom, samotným spracovaním faktúry alebo jej úhradou. Ubezpečte sa však pred tým, či príjemca vie po technickej stránke elektronické faktúry prijímať.

Pri faktúrach (papierových i elektronických) musíte zabezpečiť:
• vierohodnosť pôvodu: musíte preukázať, že ste faktúru vystavili vy, alebo osoba vo vašom mene. Túto povinnosť má aj váš odberateľ, príjemca. Ak dodávateľ vydáva faktúru, zabezpečuje vierohodnosť napríklad záznamom faktúry v účtovnej evidencii. Ak faktúru namiesto neho vydáva odberateľ, dodávateľ zabezpečuje vierohodnosť pôvodu aj inými podpornými dokumentmi, napríklad zmluvou o vyhotovovaní faktúr. Rovnako kupujúci musí byť schopný potvrdiť, že prijatá faktúra je od dodávateľa.
• neporušenosť obsahu: dodávateľ aj odberateľ musí zaistiť, že obsah faktúry nebude zmenený. Za zmenu sa nepovažuje prekonvertovanie faktúry do iného formátu.
• čitateľnosť faktúry: od vydania faktúry až po uplynutie času jej povinného uchovávania, musí byť čitateľná ľudským okom. Pozor, faktúry vo formáte xml alebo správy EDI sú čitateľné až po ich konverzii. Podmienka čitateľnosti elektronickej faktúry je splnená, ak je možné faktúru na požiadanie zobraziť. Podmienka čitateľnosti u papierových faktúr je nesplnená, ak údaje na faktúre sú vyblednuté a nie sú čitateľné.

Je pritom na zdaniteľnej osobe, aký spôsob alebo akú technológiu si na zabezpečenie týchto povinností zvolí.

Faktúry nie je možné vyhotovovať podľa legislatívy ľubovoľného členského štátu. Do úvahy prichádzajú dva pravidlá:
• pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania,
• pravidlá členského štátu, v ktorom je dodávateľ tovarov alebo služieb usadený.

Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa vyhotoviť odberateľ len ak je medzi nimi uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr. Pri vyhotovení faktúry odberateľom v mene a na účet dodávateľa sa postupuje podľa fakturačných pravidiel členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.

Lehota na vystavenie faktúry sa nemení – do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby. Zmena nastáva pri:
• dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH a
• dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte.

V týchto dvoch prípadoch sa faktúra musí vyhotoviť do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dodanie vyššie uvedených skutočností uskutočnilo.

Po novom sa zjednocuje obsah faktúr vydávaných v tuzemsku, do členských štátov EÚ aj do tretích štátov. Spresňuje sa identifikácia dodávateľa: faktúra musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala. Faktúru musíte vystaviť aj pri dodávke do tretieho štátu.

Zjednodušenú faktúru môžete vystaviť na tovary alebo služby do 100 eur s DPH. Jedná sa o faktúru bez údajov o príjemcovi a jeho identifikačného čísla pre daň. Napr. doklady vyhotovené v tzv. tankovacích alebo parkovacích automatoch, podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, atď.

Zjednodušenou faktúrou je aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou no už len do:
• 1 000 eur s DPH pri platbe v hotovosti,
• 1 600 eur pri úhrade inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Pri oslobodení od dane musíte v zmysle § 74 ods. 1 písm. h) zákona o DPH vo faktúre uviesť odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.

Taktiež musíte uvádzať slovné informácie napr. v prípadoch: „vyhotovenie faktúry odberateľom“, „prenesenie daňovej povinnosti“ – DPH platí príjemca, či „úprava zdaňovania prirážky“ – osobitný režim DPH pre cestovný ruch.

Súhrnnú faktúru (1 faktúru na viacero dodaní) môžete naďalej vystaviť pre dodanie elektriny, plynu, vody, tepla, ak pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a dohoda o platbách nájomného obsahuje údaje podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Platí to však len v tom prípade, ak miesto dodania je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku, t.j. SR.

Reč bola o novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá preberá smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (fakturačná smernica).

Podobné články

DISKUSIA