8 noviel a jeden nový zákon - januárová bilancia (2013)

Január bol bohatý na zmeny v zákonoch a vyhláškach. Dali sme ich do kopy, aby ste mali kompletný prehľad.

Novela zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, účinnosť od 1.1.2013

Ide o významnú novelu, ktorá zásadným spôsobom zasahuje do viacerých pracovnoprávnych oblastí. Zmeny sa dotkli predovšetkým nasledovných oblastí:

 • definície závislej práce,
 • skončenia pracovného pomeru (právo na odstupné),
 • dojednania o skúšobnej dobe (vypustila sa možnosť jej predĺženia),
 • posilnenia práv odborov,
 • nočnej práce (po novom o hodinu dlhšia),
 • zmeny pracovných pomerov na dobu určitú  (len na 2 roky a maximálne dvakrát za sebou),
 • rýchlejšieho preplácania nadčasov (do 4 mesiacov),
 • väčšieho práva pre osoby vykonávajúce práce na tzv. dohodu (dohodári).

Zmeny v platení poistného z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, účinnosť od 1.1.2013

Po novom sa okrem úrazového a garančného poistenia vzťahuje na „dohodárov“ aj nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie.

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, účinnosť od 1.1.2013

Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

 • zrušenie rovnej dane,
 • úprava paušálnych výdavkov,
 • obmedzenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku,
 • zrušenie možnosti odkladu daňového priznania v roku 2013.

Paušálne výdavky ostávajú zachované v pôvodnej výške 40 % zo zdaniteľných príjmov, sú však obmedzené mesačným limitom vo výške 420 EUR za každý jeden mesiac výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa zvyšuje z 19 % na 23 %. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2013 je to 34 401,74 EUR), 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima (pre rok 2013 je to viac ako 34 401,74 EUR).

V roku 2013 nie je možné oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania u každého daňovníka. Iba v prípade, ak sú súčasťou daňovníka príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii), sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov.

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, účinnosť od 1.1.2013

Hlavné zmeny v zákone o DPH sú v nasledovných oblastiach:

 • fakturácia,
 • definície,
 • zníženie výšky ceny platenej v hotovosti pri dokladoch vyhotovených z elektronickej registračnej pokladnice,
 • nová lehota pre vystavovanie niektorých typov faktúr,
 • archivácia faktúr,
 • nové pravidlo pre miesto dodania,
 • dlhodobý nájom dopravných prostriedkov,
 • úprava vyvolaná zmenou v DPH smernici EÚ.

Zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti, účinnosť od 1.1.2013

Od.1.1.2013 platí zákaz platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.
Podnikatelia – maximálne 5 000 EUR
Nepodnikatelia fyzické osoby – maximálne 15 000 EUR

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet týchto platieb, ak tieto vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), účinnosť od 1.1.2013

Podľa tejto novely projektant od 1. januára 2013 vyhotovuje aj výpočet energetickej hospodárnosti projektovanej budovy formou projektového energetického hodnotenia, čiže zatrieďuje budúcu stavbu do energetickej triedy formou návrhu projektu (podľa navrhovanej konštrukcie obvodového plášťa a strešnej konštrukcie a technických systémov budovy). Stavebný úrad bude musieť vyhodnotiť žiadosť o stavebné povolenie a najmä priloženú projektovú dokumentáciu aj z hľadiska naplnenia požadovaného stupňa energetickej hospodárnosti budovy preskúmaním projektového energetického hodnotenia uvedeného v sprievodnej správe a v navrhovaných stavebných konštrukciách obvodového a strešného plášťa a výplní stavebných otvorov budovy, ako aj použitých technických systémov a zdrojov energie na zabezpečenie energetickej potreby budovy. V súčasnosti musí projektové energetické hodnotenie zatrieďovať budovu do energetickej triedy B.

259/2012 Z.z. - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnosť od 19.1.2013

381/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnosť od 19.1.2013

Základnou zmenou je podrobnejšia úprava niektorých skúšok o udelenie vodičského oprávnenia. Predpisy sú dôležité pre prevádzkovateľov autoškôl.

Ďalej sa uvedená značka


použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona o cestnej premávke (prekročenie rýchlosti). Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovej tabuľke.


Novely zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 19.1.2013

V tomto prípade nadobudli od 19.1.2013 účinnosť viaceré právne predpisy, ktoré novelizujú zákon o cestnej premávke. Najmä sa zmenili rozsah a členenie skupín motorových vozidiel ako aj skupín vodičského oprávnenia. Taktiež sa sprísnili podmienky vykonávania funkcie skúšobného komisára. Zmeny sa dotkli aj psychickej a zdravotnej spôsobilosti vodičov resp. žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia.

Novela vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 19.1.2013

Touto novelou sa precizujú druhy vozidiel, na ktorých sa vykonáva skúška o udelenie vodičského oprávnenia. Taktiež sú tu presne upravené skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára.

Podobné články

DISKUSIA