Práca v zahraničí a DPH

Prácou v zahraničí budeme v tomto článku rozumieť dodávku služieb zahraničnému odberateľovi a pozrieme sa na takúto dodávku z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty. Iné povinnosti pri dodávke služieb zahraničnému odberateľovi má neplatiteľ dane z pridanej hodnoty a iné platiteľ.

MIESTO DODANIA SLUŽBY

Pravidlá

Miesto dodania služby – 2 základné pravidlá § 15

Podľa nových pravidiel pri dodaní služby pre určenie miesta dodania platia dve základné všeobecné pravidlá (§ 15 zákona) podľa toho, kto je príjemcom služby:

Zdaňuje príjemca služby

1)  príjemcom služby je zdaniteľná osoba (§ 15 ods. 1) – miestom dodania služby je miesto, kde má táto zdaniteľná osoba (príjemca služby):

 • sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň,
 • bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Ide o dodanie služieb, ktoré sú v praxi označované skratkou B2B (business-to-business). To znamená, že služba sa zdaní v členskom štáte príjemcu služby.

Zdaňuje dodávateľ služby

2)  príjemcom služby je nezdaniteľná osoba (§ 15 ods. 2) – miestom dodania služby je miesto, kde má poskytovateľ služby (dodávateľ):

 • svoje sídlo alebo miesto podnikania alebo prevádzkareň,
 • bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Ide o dodanie služieb, ktoré sú v praxi označované skratkou B2C (business-to-consumer). To znamená, že služba sa zdaní v členskom štáte poskytovateľa (dodávateľa) služby.

Podľa týchto základných pravidiel sa určuje miesto dodania pre všetky služby, okrem prípadov, ak pre konkrétnu službu je uvedená osobitná výnimka (pravidlo) v § 16 zákona o DPH.

Podľa § 3 zákona o DPH je zdaniteľnou osobou každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť, to je činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Od 1. januára 2010 podľa § 15 ods. 4 zákona sa na účely určenia miesta dodania služby za zdaniteľnú osobu považuje aj:

 • zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona, za zdaniteľnú osobu sa považuje pre všetky služby, ktoré sú jej dodané,
 • právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, čiže má pridelené IČ DPH.

Ak tuzemský platiteľ dane alebo podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane, bude poskytovať službu zdaniteľnej osobe (spravidla podnikateľovi) do iného členského štátu, musí si overiť, či príjemca služby má pridelené identifikačné číslo DPH. Len ak pozná číslo DPH príjemcu služby, môže uplatniť pre určenie miesta dodania služby § 15 ods. 1 (B2B).

Ak toto číslo prijímateľa služby nepozná, dodanie služby posudzuje tak, ako by príjemcom bola nezdaniteľná osoba, miesto dodania určí podľa § 15 ods. 2 (B2C).

Tuzemský podnikateľ (zdaniteľná osoba), ktorý nie je platiteľom dane, pred poskytnutím alebo prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej sa miesto dodania určuje podľa § 15 ods. 1 zákona, sa musí registrovať pre DPH (§ 7a, ods. 1 a 2) u svojho správcu dane (naďalej nebude platiteľ DPH, bude len registrovaný, resp. identifikovaný pre DPH). Registrovať sa nemusí len v prípade, ak je už registrovaný podľa § 7.

MIESTO DODANIA SLUŽIEB – OSOBITNÉ PRAVIDLÁ § 16

A. Služba poskytovaná zdaniteľnej osobe (B2B) alebo nezdaniteľnej osobe (B2C)

Zdaniteľná osoba

Ak sú služby poskytované zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej osobe, miesto dodania pri nasledovných službách je vždy:

 1. služba vzťahujúca sa nehnuteľnosť – kde sa nehnuteľnosť nachádza,
 2. krátkodobý nájom dopravných prostriedkov (do 30 dní alebo 90 dní, ak ide o nájom plavidiel) – kde sa dopravný prostriedok dá fyzicky k dispozícii,
 3. kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a podobné služby (napr. služby na výstavách, veľtrhoch) – kde sa tieto služby fyzicky vykonajú,
 4. doprava osôb – kde sa doprava fyzicky vykonáva (ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, považuje sa za vykonanú v týchto štátoch pomerne k prekonaným vzdialenostiam v týchto štátoch),
 5. reštauračné a stravovacie služby (iné ako na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas dopravy) – kde sa fyzicky poskytnú,
 6. reštauračné a stravovacie služby, ktoré sú poskytované počas osobnej dopravy na území EÚ na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch – kde sa osobná doprava začína.

B. Služba poskytovaná nezdaniteľnej osobe (B2C) (neplatiteľovi DPH)

Nezdaniteľná osoba

Ak sú služby poskytované nezdaniteľnej osobe, miesto dodania pri nasledovných službách je vždy:

 1. preprava tovaru medzi členskými štátmi – kde sa preprava začína,
 2. preprava tovaru iná ako medzi členskými štátmi – kde sa preprava tovaru vykonáva; ak sa vykonáva vo viac ako jednom štáte, tak v jednotlivých štátoch pomerne podľa prekonaných vzdialenostiach,
 3. doplnkové služby pri preprave – kde sa fyzicky vykonajú,
 4. práce na hnuteľnom hmotnom majetku a ocenenie hnuteľného hmotného majetku – kde sa tieto služby fyzicky vykonajú,
 5. sprostredkovanie pri dodaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná v mene a na účet inej osoby – to isté miesto ako je miesto dodania alebo nadobudnutia tovaru alebo služby, ktorá bola predmetom sprostredkovania (kde je miesto dodania podkladovej transakcie).

Ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe (B2B), miestom dodania je tam, kde má príjemca služby svoje sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa služba poskytuje, resp. bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

C. Služba poskytovaná nezdaniteľnej osobe (B2C) mimo EÚ (do tretích štátov)

Ak sú tzv. nehmotné služby, ktoré sú uvedené v § 16 ods. 17 zákona o DPH, poskytované nezdaniteľným osobám s bydliskom mimo EÚ – miestom dodania je miesto, kde má príjemca sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, t. j. mimo EÚ.

Služby

Ide napríklad o tieto služby:

 • reklamné, poradenské, právne, technické, prekladateľské, tlmočnícke, bankové, finančné, poisťovacie služby,
 • nájom hnuteľného hmotného majetku, okrem nájmu dopravných prostriedkov,
 • telekomunikačné služby, atď.

To znamená, že tieto služby, ak ich poskytuje tuzemský platiteľ, tak sa poskytujú bez DPH.

Ak zdaniteľná osoba (neplatiteľ dane) prijíma cezhraničnú službu z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, lebo miesto dodania služby je v tuzemsku, v sídle kupujúceho podľa § 15 ods. 1 (B2B) – táto osoba je povinná podať žiadosť o registráciu k DPH (§ 7a ods. 1) pred prijatím služby.

Registračné číslo DPH, ktoré jej bude pridelené, je povinná oznámiť zahraničnej zdaniteľnej osobe, dodávateľovi služby. Ak by toto číslo nebolo oznámené, dodávateľ, ktorý je platiteľ dane v inom členskom štáte, by k službe uplatnil DPH svojho štátu. Zdaniteľná osoba je povinná takúto službu „samozdaniť“ v tuzemsku aj v prípade, ak dodávateľ služby uplatní DPH svojho štátu.

Ak zdaniteľná osoba (neplatiteľ dane) dodáva cezhraničnú službu zdaniteľnej osobe do iného členského štátu, ak je miesto dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 (B2B) a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať žiadosť o registráciu k DPH (§ 7a ods. 2) pred dodaním služby. Súčasne je povinná zistiť registračné číslo DPH príjemcu služby.

Podobné články

DISKUSIA