Novela zákona o DPH priniesla kontrolné výkazy

Od 1. januára 2014 je v platnosti novela zákona o DPH prinášajúca väčšie či menšie zmeny do života podnikateľov. Jej zámerom je vytváranie systematickej legislatívnej podpory boja proti podvodom a daňovým únikom na dani z pridanej hodnoty.

Kontrolný výkaz

Jednou z najdôležitejších noviniek novely je zavedenie povinnosti elektronicky predkladať kontrolný výkaz s podrobnými údajmi o vyhotovených a prijatých faktúrach o dodaní služby alebo tovaru v tuzemsku (IČ DPH dodávateľa a odberateľa, číslo faktúry, sumu dane, atď.). Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú uskutočnené zdaniteľné obchody, ktoré sú platitelia povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o tovaroch vyvezených do tretích štátov.

Výkaz sa podáva spolu s daňovým priznaním:

  • mesačné zdaňovanie – 25. februára,
  • štvrťročné zdaňovanie – 25. apríla.

Vzor kontrolného výkazu spolu s manuálom na jeho vyplnenie nájdete na stránke www.financnasprava.sk. Ďalšou zmenou je, že spolu s daňovým priznaním a kontrolným výkazom podávate do 25. aj súhrnný výkaz, ktorý sa doteraz podával k 20. dňu po skončení daňového obdobia.

Za nedoručenie kontrolného výkazu, jeho oneskorené doručenie, uvedenie neúplných alebo nesprávnych údajov môžete dostať pokutu od 10 000 do 100 000 eur.

Elektronické kontrolné výkazy umožnia finančnej správe efektívnejšie a rýchlejšie kontroly, krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. 

Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, táto osoba nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur. Takáto osoba je však naďalej povinná podať daňové priznanie.

Registrácia pre daň
Novela prináša aj novinky pre členov združení - vypúšťa ustanovenia týkajúce sa povinnej a dobrovoľnej registrácie pre DPH pri osobách, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení. Po novom sa za platiteľa DPH nebude musieť takáto firma registrovať, aj keď jej spoločný obrat presiahol hranicu 49 790 eur (za 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov).

Každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je členom združenia si musí svoje uskutočnené zdaniteľné obchody a k tomu prislúchajúce odpočítanie dane a všetky iné údaje vykazovať sama v daňovom priznaní, rovnako tak bude sama podávať aj súhrnný výkaz .

Zmena legislatívy si sľubuje vyšší výber daní. Pri spoločnom podnikaní v združení si členovia medzi sebou neuplatňovali daň. Neprefakturovali si medzi sebou služby, ktoré si navzájom poskytli, tak, ako to bolo povinnosťou u iných podnikateľov. Nové podmienky zadefinované v zákone sú postavené na samostatnom pôsobení každého člena združenia. Po prvý krát sa uplatnia za mesiac január 2014 resp. prvý štvrť rok 2014.

Od 1.1.2014 sa rozširuje okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zložiť zábezpeku na DPH podľa § 4c zákona o DPH. Na zahraničnú osobu sa od 1.1.2014 nebude vzťahovať registračná povinnosť upravená v § 5 zákona o DPH, ak zahraničná osoba uskutoční dovoz tovaru do SR. Zrušenie registračnej povinnosti zahraničných osôb sa vzťahuje len na uskutočnenie samotného dovozu tovaru do tuzemska z tretieho štátu.

Odpočítanie dane

Ak platiteľ dane nadobúdajúci tovar z iného členského štátu nemá k dispozícii faktúru do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca od nadobudnutia tovaru je povinný podať dodatočné daňové priznanie.

Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, táto osoba nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur. Takáto osoba je však naďalej povinná podať daňové priznanie.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 17. októbra 2013 zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z. (ďalej len novela zákona o DPH).

Podobné články

DISKUSIA