Benefity a prekážky podnikania v zahraničí. Na čo si dávať pozor pri exporte

Malé a stredné podniky tvoria 99 percent celkového počtu podnikov a vyše 60 percent celkového ekonomického výtlaku Európskej Únie. Zefektívnenie ich fungovania je preto jednou z kľúčových možností ako posunúť fungovanie európskej a zároveň lokálnych ekonomík. Jednou z oblastí, kde je veľký priestor na zlepšenie je export tovarov a služieb do zahraničia, ktorý podnikom môže priniesť mnohé výhody a benefity.

Úroveň internacionalizácie je však podľa Európskej správy o konkurencieschopnosti z roku 2014 veľmi nízka. Rozsiahly prieskum ukázal, že prekážky internacionalizácie sú podstatne vyššie pri malých a stredných podnikoch, než pri veľkých firmách. Exportné ambície a ich intenzita u malých podnikov sú totiž omnoho nižšie než pri veľkých firmách. Len 14,3 percent malých a stredných podnikov, ktoré sa zameriavajú na výrobu produktov vyváža svoje výrobky do krajín v rámci Európskej únie a iba 9,7 percent z nich exportuje svoj tovar aj mimo hranice EÚ. Čo ovplyvňuje ich vôľu expandovať na zahraničné trhy a vyvážať tam svoje produkty?

Export tovarov a služieb do zahraničia je však v niektorých odvetviach jednoduchší než v iných. Odvetviami, kde je miera exportu najvyššia sú výroba, softvérové služby a ekonomické služby. Ďalším z dôležitých faktorov, ktorý plošne vplýva na vôľu firiem vyvážať svoje výrobky a ponúkať svoje služby v zahraničí, je doba fungovania podnikov. Staršie a viac etablované spoločnosti sú totiž viac naklonené vývozu, výnimkami sú však najmä ekonomické služby a informačné a komunikačné technológie, kde do zahraničia často svoje produkty a služby vyvážajú aj mladé, dynamické spoločnosti.

Exportný potiencál firiem pozitívne ovplyvňuje tiež ich veľkosť. Úroveň produktivity, technologických inovácií, výskumných aktivít a IT kapacít veľkých firiem ich predurčuje na jednoduchší prienik na zahraničné trhy. Prevahu veľkých firiem pri exportných aktivitách určujú navyše aj ich kapacity v oblasti finančných možností, know-how a manažérske možnosti.

Vnútorné bariéry pre podnikanie MSP v zahraničí

Práve úroveň ľudských zdrojov je jednou z najvýraznejších bariér pri prieniku malých a stredných podnikov (MSP) na zahraničné trhy. Tieto spoločnosti totiž nedisponujú medzinárodnými skúsenosťami, znalosťou cudzích jazykov, podnikateľskou víziou a znalosťou zahraničných trhov.  Ďalšou z bariér, ktorú musia malé a stredné pdniky úspešne prekonať je inovatívnosť ich produktov a služieb. Inovatívny produkt alebo služba má totiž omnoho väčšiu šancu uspieť na zahraničnom trhu.

Jedným z nástrojov, ktorými môžu malé a stredné podniky uspieť s kvalitným produktom na zahraničnom trhu sú aj internetové služby. Webstránka umožňuje firmám komunikovať so zákazníkom a predávať produkt mimo domovského trhu, avšak prieskum trhu, konkurencie a zákazníckeho správania sú pre zahraničnú expanziu rovnako dôležité. Pri efektívnom využití totiž dávajú malým a stredným podnikom do rúk podobne efektívne nástroje akými disponujú veľké firmy.

Rozhoduje veľkosť a rastová krivka trhu

Pre malé a stredné podniky je dôležitým faktorom aj pomer medzi domácim a cieľovým trhom. Prieskumy ukazujú, že exportné rozhodnutia príjmajú firmy aj na základe veľkosti a možného rastu trhu, kam majú ambíciu so svojim produktom alebo službou expandovať. Dôležitou je však aj podnikateľská klíma v domovskej krajine, keďže podnikateľské a exportné regulácie tiež slabá podpora exportných aktivít zo strany vlády môžu výrazne sťažovať snahy malých a stredných podnikov o prienik na zahraničné trhy. Podobná premisa platí aj pre cieľové krajiny, kam firmy miera svoje exportné aktivity, keďže politické riziká, nestabilné investičné prostredie, nedostatok transparentnosti alebo vysoká miera korupcie výrazne sťažujú firmám fungovanie na týchto trhoch.

Veľkým problémom pri prenikaní malých a stredných podnikov na zahraničné trhy je aj informačná bariéra, ktorá v dobe pohodlnej dostupnosti informácií môže znieť ako paradox. Malé a stredné podniky, ktoré nedokážu získať a efektívne využiť exportné informácie však majú veľmi malú šancu, že sa im podarí preniknúť na zahraničné trhy. Štúdia správania švédskych výrobcov z roku 2007 ukazuje, že neschopnosť nájsť vyhovoujúce distribučné kanály spolu s nedostatočným povedomím o procesoch v medzinárodnom obchode sú dve z najsilnejších bariér, ktoré bránia firmách v zahraničnej expanzii.

Práve na odstraňovanie bariér v komunikácii a informovanie o možnostiach pre vstup na zahraničný trh, konkrétne maďarský, je zameraný projekt CORD. Jeho úlohou je sprostredkovať slovenským podnikateľom spoľahlivé a užitočné informácie pre export na zahraničný trh prostredníctvom maďarských partnerov, ktorí dôkladne poznajú zákonitosti tamojšieho trhu.

Autor: Milan Šimák, komunikačný manažér Slovak Business Agency (SBA)

Foto: Unsplash.com

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Súvisiace články:

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk