EU Tourism Mentoring

Cestovný ruch je jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví v každej krajine. Ukrýva v sebe obrovský potenciál, ktorý však nie je dostatočne využívaný. Mnohým európskym krajinám navyše chýba systém, ktorý by v tomto odvetví rozvíjal jednotné odborné zručnosti a štandardy, čo má za následok vysokú fluktuáciu zamestnancov a nedostatok financií.

Slovenská republika, zastúpená Slovak Business Agency (SBA), spolu s partnermi z Rumunska, Litvy a Veľkej Británie realizujú projekt - EU Tourism Mentoring, prostredníctvom ktorého chcú tieto nedostatky odstraňovať a vybudovať, či zdokonaliť možnosti kariérneho rozvoja v cestovnom ruchu za pomoci mentoringu. Inšpiráciou je systém, ktorý funguje vo Veľkej Británii (príklady dobrej praxe, skúsenosti, know-how).

O čo v projekte ide?

Ambíciou projektu je vytvoriť štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

Mentoring - vzájomné učenie sa a zdieľanie skúseností - patrí v súčasnosti medzi najsilnejšie nástroje kariérneho rozvoja. Práve touto metódou chce projektové konzorcium rozvinúť kapacity v rámci Slovenska, Rumunska a Litvy a naučiť tak manažérov i pracovníkov v cestovnom ruchu poskytovať lepšie služby svojim klientom.

Hlavné ciele projektu

  • prenos metodiky školení a príručky pre mentorov vytvorenej vo Veľkej Británii do ďalších krajín s ohľadom na ich špecifické potreby a na oblasť cestovného ruchu,
  • rozšíriť ponuku školení pre mentorov v  spolupráci so zamestnávateľmi a odborníkmi z praxe,
  • iniciovať rozvoj mentorských techník prostredníctvom pilotnej akcie mentorovania mentees,
  • vypracovať záverečnú metodiku a štandard vzdelávania s možnosťou zhodnocovania v krajinách EÚ.

Projekt EU Tourism Mentoring finančne podporila Európska únia z Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - transfer inovácií. Nadväzuje na výsledky projektu Partnerstvo pre cestovný ruch.

Zaujímavosti o projekte a jeho realizácii sa dočítate na eumentoring.com

Kontakt

Jana Bieliková
Slovak Business Agency
02/ 20 363 373

Články o projekte