Európa opäť hľadá výnimočné podnikateľské projekty

Európska komisia (EK) vyhlasuje ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania - European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Projektu sa každoročne zúčastní okolo 350 organizácií z celej Európy. Zapojiť sa môžu aj slovenskí podnikatelia alebo tí, ktorí podnikom na Slovensku pomáhajú. Slovak Business Agency (SBA) prijíma prihlášky do národného kola do 18. apríla 2014.

Po národnom kole nasleduje európske kolo, do ktorého EK vyberie približne 60 iniciatív. Porota udeľuje i veľkú cenu najkreatívnejšiemu a najinšpiratívnejšiemu návrhu na podporu podnikateľskej činnosti v Európe. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien počas prvého zhromaždenia SME, ktoré sa bude konať 2. – 3. októbra 2014 v talianskom Neapoli.

EEPA je odmenou pre tých, ktorí majú odvahu inovovať a pomáhať podnikom vo svojej krajine. V roku 2013 sa do finále dostal slovenský projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. a získal prestížne ocenenie v kategórii Zodpovedné podnikanie. I v roku 2012 bolo Slovensko úspešné. Projekt REGIONFEMME  sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

O čo sa jedná?
Cieľom EEPA, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia, zavedené v roku 2005, nie sú iba súťažou, ale majú  za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní – zameranom na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu. V geografickej pôsobnosti súťaže je zahrnutých 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Chorvátsko, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko. Vzhľadom na geografickú a kultúrnu pôsobnosť účastníkov z celej EÚ sa v ich najlepších skúsenostiach s najväčšou pravdepodobnosťou odrazia rozmanité spôsoby, akými regióny, strediská, mestá, obce a komunity vytvárajú podnikateľsky priaznivé prostredie a tvorivo uplatňujú skúsenosti tohto typu.

Ciele

  • identifikovať a ohodnotiť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli zrealizované na účely podpory podnikov a podnikania,

  • predstaviť a podeliť sa o príklady najlepších podnikateľských postupov a praktík,

  • zvýšiť povedomie o poslaní podnikateľov v spoločnosti, a

  • povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Oceňujú a hodnotia sa:

  • úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vytvorené s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť

  • iniciatívy, ktoré zdokonaľujú podnikateľské, odborné, technické a manažérske zručnosti

  • úsilie podporiť podnikateľskú činnosť medzi znevýhodnenými skupinami ako sú nezamestnaní, postihnuté osoby alebo príslušníci etnických menšín.

Výhody pre účastníkov súťaže a pre víťazov
Všetci tí, ktorí boli nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania, budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien. Kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka kampani zameranej na vzťahy s médiami a sociálnymi médiami, počas ktorej budú uverejnené ich mená. Porota vyhlási dva druhy víťazov: víťazov jednotlivých kategórií cien za tvorivé zavádzanie podnikateľských praktík a jedného celkového víťaza Veľkej ceny. Mediálne akcie sa uskutočnia tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

Kto sa môže prihlásiť?
Vhodné subjekty zahŕňajú orgány na národnej úrovni, obce, mestá, regióny a komunity, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými orgánmi a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie.  

Súťažné kategórie
Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.
Príklady: podujatia a kampane s cieľom propagovať obraz podnikania a podnikateľov a vytvorenie kultúry, ktorá podporuje tvorivosť, inováciu a prijímanie rizík.

Investície do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností.
Príklady: podpora špecifických zručností: technickej kvalifikácie potrebnej v remeselnej oblasti, jazykových znalostí, počítačovej gramotnosti, systémov mobility a poradenstva pre podnikateľov, podnikateľského vzdelávania v školách a na univerzitách.

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
Príklady: opatrenia zjednodušujúce dostupnosť trhov verejného obstarávania pre MSP, znižujúce byrokraciu, pomáhajúce rozbiehať nové podniky, pomáhajúce propagovať inovatívny potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) a e-businessu.

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredné podniky, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ i mimo nej.
Príklady: projekty na vytváranie-zachovávanie a podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informácie alebo nástroje na nadväzovanie spolupráce, podporné služby alebo systémy, ktoré pomáhajú MSP preraziť na zahraničných trhoch.

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredné podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností či financovania.

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných partnerstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredných podnikov. Táto kategória taktiež oceňuje úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami (nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, migranti, zdravotne postihnuté osoby či osoby z etnických menšín).
Príklady: sociálne a neziskové podniky, ktoré formou podnikania slúžia spoločenským potrebám.

Termín na zaslanie projektov do národného kola: 30.4.2014
Európske kolo: 12.5.2014

Prihláška do EEPA

Manuál

Adresa slovenského koordinátora súťaže:
Oľga Némethová
Slovak Business Agency (SBA)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
02/502 44 513
nemethova@sbagency.sk

Podobné články

DISKUSIA