Európske MSP získajú e-learningovú podporu

Nový E-learningový projekt

Malé a stredné podniky v celej Európe si môžu zvýšiť povedomie a sprístupniť inovatívne metódy učenia a rozvoja vďaka novému e-learningovému projektu.

Prečo vznikol SME-E-learning?

Projekt SME-E-learning, (www.sme-elearning.net) financovaný z fondov EÚ, bol vytvorený na otestovanie, prenos a zvýšenie povedomia a prístupu malých a stredných podnikov (ďalej „MSP“) k e-learningovým metódam, ktoré sú bežné v oblasti formálneho vzdelávania. E-learning môže byť vhodná voľba pre zabezpečenie odborných zručností potrebných pre rozvoj a udržanie rastu MSP v Európe. Na dvojročnom projekte (september 2014 – august 2016) sa podieľa celkovo 8 partnerov z 5 európskych krajín, medzi ktorými sú predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a školiteľov a zástupcovia MSP, ktorí úzko spolupracujú so zamestnancami a manažérmi MSP  a poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy.

Výskum ukázal, že MSP majú obmedzené zdroje na školenie svojich zamestnancov, a to čo skutočne potrebujú, je skôr "neformálna" príprava na riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú, v im vyhovujúcich časoch. Vzdelávanie na mieru zvyčajne nie je v ponuke tradičných vzdelávacích inštitúcií, a preto e-learning ponúka skvelú príležitosť. Napriek mnohým výhodám sa však stále stretávame s neochotou zapojenia sa do tejto formy vzdelávania zo strany MSP a ich zamestnancov.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť informovanosť MSP, prostredníctvom vytvorenia "SME e-learningového portálu", aby  vedeli o e-learningových možnostiach, ktoré majú k dispozícii a aby vedeli ako ich môžu čo najlepšie využiť, a tým zabezpečiť aj ich prijatie zo strany manažérov a zamestnancov.

"Európske MSP majú stále väčší význam pre hospodársky blahobyt krajín EÚ. Odhaduje sa, že tvoria 99 % všetkých podnikov a 42 % celkového obratu. Splnenie vzdelávacích potrieb je pre MSP výzvou, ktorá si vyžaduje starostlivé preskúmanie. Ich samotné prežitie môže častokrát závisieť najmä na vhodne vyškolenej pracovnej sile. Tento projekt bol vytvorený a podporený EÚ, aby poskytol reálne riešenia na výzvu zaradenia e-learningu do vzdelávania MSP," povedal o projekte Dr. Paul Quantock, koordinátor projektu SME-E-LEARNING.

Cieľom projektového konzorcia je podporiť rozvoj silných ekonomík prostredníctvom identifikovania a využívania inovatívnych vzdelávacích systémov.

Úspešným prenosom inovatívnych postupov vyvinutých v minulosti v rámci formálnych vzdelávacích organizácií, vrátane univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií, bude tento projekt zameraný na:

 • odstránenie existujúcej nerovnováhy vyplývajúcej z nedostatočného povedomia alebo nízkej dostupnosti e-learningových iniciatív
 • zmenu vnímania pracovných školení ako odovzdávania vedomostí v tradične na to určených miestach (učebne, cvičebne)
 • predstavenie inovatívnych pedagogických materiálov, predtým ťažko dostupnej cieľovej skupine – zamestnancom – s cieľom poukázať na e-learning ako dobrú voľbu pre riešenie ich praktických problémov prostredníctvom na mieru stavaných školení
 • vyzdvihnutie dostupnosti e-learningu promovaním mnohých spôsobov, ako môže byť e-learning sprístupnený s využitím najmodernejších technológií, vrátane inteligentných televízorov, smartfónov, iPadov a Androidových aplikácií.

Pre viac informácií kontaktujte projektového koordinátora: Dr Paul Quantock, EU15 Ltd , 40 Millias Close, Brough, HU15 1GP, UK.  Tel.: +44 (0) 1482 651695.  Email: info@sme-elearning.net

Ďalšie informácie a poznámky pre editorov

Definícia e-learningu pre účely tohto  projektu:
„...vzdelávanie, ktoré je zabezpečené alebo sprostredkované pomocou digitálnych technológií a softvérových aplikácií a je spojené s interaktívnymi aktivitami za účelom školenia alebo rozvoja organizácií“ (CIPS 2014)

E-learning počíta tiež s využitím produktov ako DVD a CD, ktoré nevyžadujú internetové alebo intranetové pripojenie. S cieľom uľahčiť výučbu a učenie zahŕňa definícia v rámci podpory inkluzívneho prístupu k e-learningu takisto využívanie mobilných zariadení, vrátane mobilných telefónov (JISC). Súčasťou definície je tiež uznanie individuálnych učebných postupov a dostupnosť vzdelania kedykoľvek a kdekoľvek. Táto definícia však nevylučuje možnosť, že e-learning nie je ideálny pre všetky potreby vzdelávania.

E-learning môže pokryť celú škálu činností od využitia technológií na podporu vzdelávania v rámci zmiešaného prístupu (kombinácia tradičných a e-learningových metód) k vzdelávaniu, ktoré je zabezpečené výhradne on-line. Bez ohľadu na použité technológie je vzdelávanie základným prvkom...“ (JISC)

Projektoví partneri

 • EU15 (Veľká Británia) - Líder: Riadenie & koordinácia
 • University of Ioannia (Grécko) Líder: Prieskum vnímania e-learningu
 • EU15 (UK)/VITECO (Italy)Spoluvedúci: Príručka & portál SME e-Learning
 • P4ACE (Veľká Británia)Líder: Šírenie & využitie
 • The World University Service of the Mediterranean (Španielsko)Líder: Vyhodnotenie
 • Slovak Business Agency (Slovenská republika)
 • Regent's Park College (Veľká Británia)
 • CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino (Taliansko)