Exekúcia na živnostníkov

Exekúcia je upravená v zákone č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v platnom znení. Pri živnostníkoch je v exekúcii špecifikum to, že títo ručia v rámci svojho podnikania celým svojím majetkom. Teda exekútor je oprávnený siahnuť nielen na príjmy plynúce živnostníkovi z podnikania ale aj na jeho súkromný majetok, a to vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Môžu vám predať podnik alebo zadržať vodičák

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v Exekučnom poriadku. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať: zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku, príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať: vyprataním, odobratím alebo zničením veci na náklady povinného, rozdelením spoločnej veci, uskutočnením prác a výkonov.

V ďalšej časti článku bližšie rozoberiem exekúciu zrážkami z iných príjmov, prikázaním pohľadávky a uskutočnením prác a výkonov, ktoré môžu byť veľmi časté práve pri živnostníkoch.

Exekúcia zrážkou z iných príjmov

Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. Ak sa v ustanoveniach o exekúcii zrážkami zo mzdy hovorí o platiteľovi mzdy, vzťahujú sa príslušné ustanovenia aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, voči ktorým má povinný nárok na niektoré z takýchto príjmov. Ak povinný po vydaní príkazu na začatie exekúcie získa namiesto mzdy alebo popri nej nárok na niektorý z príjmov uvedených v rámci iných príjmov, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz aj na tento príjem. Cieľom je zabezpečiť, aby sa zamestnanci nevzdávali práce a neprechádzali na rôzne formy dohôd alebo na tzv. „prácu“ na živnosť.

Exekúcia prikázaním pohľadávky

Exekúcia prikázaním pohľadávky je ďalším, pomerne efektívnym spôsobom vykonania exekúcie. Exekúcia prikázaním pohľadávky sa môže vykonať tromi spôsobmi: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok, postihnutím iných majetkových práv. Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz sa vzťahujú aj na sumy, ktoré dôjdu na účty povinného po tom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie.

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke sa vykoná prikázaním tejto pohľadávky oprávnenému. Vykonaniu exekúcie inej peňažnej pohľadávky nebráni to, že dosiaľ nie je splatná. Takto sa postupuje aj v prípade, ak pohľadávka povinného sa stane splatnou až v budúcnosti, ako aj v prípade, ak povinnému budú čiastkové pohľadávky postupne vznikať z toho istého právneho dôvodu v budúcnosti.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky nevyplatil túto pohľadávku povinnému. V tomto prípade môže ísť napríklad o odberateľa tovarov alebo služieb povinného, ktorému je povinný zaplatiť odmenu, faktúru. Ak dlžník povinného nevyplatí oprávnenému alebo exekútorovi, ak sa na tom oprávnený s exekútorom písomne dohodol, pohľadávku bezodkladne po tom, keď sa mu doručil exekučný príkaz alebo keď sa stala pohľadávka splatnou, môže sa oprávnený domáhať vo vlastnom mene od dlžníka povinného na jeho všeobecnom súde vyplatenia pohľadávky. Nesmie však s dlžníkom povinného, ak ide o túto pohľadávku, uzavrieť na úkor povinného zmier, ani odpustiť jej zaplatenie. Dlžník povinného si v takomto prípade nemôže započítať ani svoju vlastnú pohľadávku, ktorú má voči oprávnenému. Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.

Exekúcia pri stavebných firmách

Ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný podľa neho vykonal pre oprávneného nejakú prácu, ktorú môže vykonať aj niekto iný než povinný, exekúcia sa vykoná tak, že oprávnený si dá prácu, o ktorú ide, vykonať niekým iným alebo si ju vykoná sám, a to na trovy povinného. Ide o prípad exekúcie, ktorý je obzvlášť vhodný pri stavebných firmách. Exekútor po doručení exekučného príkazu povinnému vyzve oprávneného, aby si dal prácu, o ktorú ide, vykonať niekým iným alebo aby si ju vykonal sám, a to na trovy povinného. Exekútor môže povinného vyzvať, aby potrebné trovy zaplatil oprávnenému vopred.

Exekúcia sa vykoná potom niektorým zo spôsobov určených na vymáhanie peňažných pohľadávok. Podľa tohto ustanovenia sa exekúcia vykonáva vtedy, keď exekučný titul povinnému ukladá, aby pre oprávneného vykonal takú prácu, pri ktorej je povinný zastupiteľný, a to samotným oprávneným alebo inou osobou.

Exekúcii nepodliehajú mzdy

Je potrebné upozorniť aj na veci, resp. pohľadávky nepodliehajúce exekúcii. Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí: veci, ktoré neslúžia na podnikanie, potom veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné a až ako posledné veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.

Podobné články

DISKUSIA