FAQ

Aké financovanie ponúka Slovak Business Agency (SBA) podnikateľom?

Slovak Business Agency (SBA) ponúka podnikateľom mikropôžičky v  rozpätí od  2 500 eur do 50 000 eur.

Na aký účel môžem úver použiť?
 
Úver môžete použiť prevažne na: nákup, opravu alebo údržbu hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním. Na nákup spotrebných zásob materiálu, surovín a tovaru súvisiaceho s podnikaním.

Kde získam bližšie informácie o financovaní?
 
Obráťte sa na najbližšie kontaktné miesto.

Kde nájdem tlačivá na poskytnutie úveru?
 

Na aké obdobie môžem získať úver?
 
Úver môžete získať na obdobie od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

Aké sú aktuálne úrokové sadzby pri mikropôžičkách pre podnikateľov?
 
Úroková sadzba je od 1,13% p. a. do 9,03% p.a. (platná od 1.1.2014). Jej výška je individuálna pre každého žiadateľa. Úroková sadzba je stanovená ako súčet základnej sadzby a marže. Základná sadzba je (k 1.1.2014 pre Slovensko určená vo výške  0,53%) a marža je závislá od úverovej histórie a ratingu príslušného žiadateľa.

Som začínajúci podnikateľ, môžem žiadať o mikropôžičku?
 
Áno, o mikropôžičku môže žiadať aj začínajúci podnikateľ.

Môžu žiadať o mikorpôžičku aj podnikatelia z Bratislavského kraja?
 
Áno, o mikropôžičku môžu žiadať podnikatelia v rámci celého územia Slovenska. Musia však spĺňať nasledovné kritéria:
 
a) je fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov[1];
 
b) zamestnáva menej ako 50 zamestnancov;
 
c) je registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a má sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky;
 
d) je držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky;
 
e) spĺňa definíciu mikro podniku / podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2.000.000,- EUR alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10.000.000,- EUR. Presné podmienky posudzovania týchto kritérií sú určené definíciou mikro a malých podnikov uvedenou v prílohe č. I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 06. 08. 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) a
 
f) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov, pri právnických osobách výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu.

Bude sa vyžadovať zabezpečenie mikropôžičky?
 
Každú mikropôžičku bude potrebné zabezpečiť. Hodnota zabezpečenia bude závislá od ratingového stupňa záujemcu o mikropôžičku.

[1] Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:
„Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.“

DISKUSIA