Hľadáme slovenské projekty, ktoré zabodujú v súťaži Európska cena za podporu podnikania

Aj váš projekt sa môže stať víťazom slovenského kola a dostať možnosť prezentovať sa na európskom trhu. Postupujúce dva slovenské projekty dostanú pozvánku na záverečnú konferenciu v, preplatené náklady na letenku a ubytovanie.

Čo je EEPA?

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Ocenenia majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Chcete sa zapojiť aj vy?

Môžete to skúsiť aj vy! Musíte byť podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, šancu majú aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Tiež vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.


STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Ako to funguje?

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2022.

Dôležité termíny:

10. 6. 2022 - Uzávierka národného kola

27. 6. - 1.7. 2022 - Zasadnutie komisie a vyhlásenie národných víťazov jednotlivých kategórii

28. - 30. 11. 2022 - Európsky galavečer a vyhlásenie víťazov (miesto konania: Praha počas SME Assembly)

Ocenenie sa udeľuje v 6 kategóriách:

Podpora podnikateľského ducha

  • Oceňuje projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

Investovanie do podnikateľských zručností

  • Oceňuje projekty na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšenie podnikateľských, manažérskych a zamestnaneckých zručností.

Podpora podnikateľského prostredia a podpora digitálnej transformácie

  • Oceňuje inovačné projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

Podpora internacionalizácie podnikania

  • Oceňuje projekty, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.

Podpora udržateľnej transformácie

  • Oceňuje projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú udržateľnú transformáciu a environmentálne aspekty, ako je obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, čistá energia, efektívne využívanie zdrojov alebo biodiverzita, napríklad prostredníctvom udržateľného rozvoja zručností a sprostredkovateľských iniciatív, ako aj prostredníctvom financovania.

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

  • Oceňuje národné, regionálne a miestne projekty orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

Twitter: https://twitter.com/eepa_eu

Facebook:  https://www.facebook.com/PromotingEnterprise

Instagram: https://www.instagram.com/promotingenterprise/

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto:


Juraj Bartakovics - SBA Slovak Business Agency, TWIN CITY A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovakia, Tel: 00421 2 2036 32 71,

Email: bartakovics@sbagency.sk

Iniciatíva Európskej komisie, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP