Vyslanec pre MSP

Malé a stredné podniky čelia nedostatku príležitostí komunikovať svoje názory tvorcom politík z dôvodu obmedzených možností a času potrebného na dosiahnutie spoločného stanoviska. Aj preto bola v rámci revízie iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act) v máji 2011 založená Sieť Vyslancov pre MSP (SME Envoy). Tá združuje Vyslancov pre MSP jednotlivých členských štátov EÚ, Vyslanca pre MSP Európskej komisie a zástupcov MSP, ktorí tvoria poradnú skupinu pre Zákon o malých a stredných podnikoch. Sieť Vyslancov pre MSP zastupuje záujmy malých a stredných podnikov a umožňuje lepší dialóg s MSP v členských štátoch.

 

Vyslanec pre MSP presadzuje záujmy MSP, a to konkrétne:

  • zastupuje záujmy MSP v rámci štruktúr Európskej komisie a je medzičlánkom medzi Európskou komisiou a národnými tvorcami politík pri implementácií princípov uvedených v Zákone o malých a stredných podnikoch .
  • presadzuje záujmy MSP vo všetkých verejných inštitúciách na národnej i regionálnej úrovni a zabezpečuje, že zásada „Najprv myslieť v malom“ (Think Small First) je integrovaná do legislatívneho procesu Slovenskej republiky.
  • presadzuje zavedenie hodnotenia vplyvov regulácií na MSP (MSP test) v podmienkach SR.

Národní Vyslanci pre MSP sa každoročne stretávajú na Zhromaždení MSP, ktoré spája podnikateľov a relevantných aktérov podpory podnikania. Okrem toho sa Vyslanci pre MSP majú možnosť stretnúť na konferenciách organizovaných zvyčajne trikrát za rok.

1 articlesjeden