Je potrebný mentoring v cestovnom ruchu?

Slovak Business Agency oslovila v období od 20. septembra do 20. októbra 2014 vybraných slovenských aktérov v sektore hotelierstva, gastronómie, voľného času a cestovného ruchu (z anglickej skratky HLTT alebo hospitality, leisure, travel and tourism sector) za účelom zistiť ich názor na potrebu mentoringu v cestovnom ruchu. Oslovení boli zamestnanci, manažéri, zamestnávatelia, odborníci na príslušnú problematiku, učitelia, školitelia, ktorí pôsobia v tomto sektore.

Výsledky prieskumu

Prieskum bol realizovaný dotazníkovou metódou (dotazník na stiahnutie TU). Jeho cieľombolo preveriťpotrebu vzdelávania, rozvoja zručností, či potrebu tréningových programov v oblasti HLTT. Do prieskumu sa zapojilo 15 respondentov, ktorí zastupujú podnikateľské subjekty poskytujúce predovšetkým ubytovacie a stravovacie služby (10), organizácie na podporu cestovného ruchu (2) a univerzity (3).

 

Respondenti

11 respondentov pracuje, podniká alebo je inak zapojených v sektore HLTT; traja sú súčasťou organizácie, ktorá tento sektor reprezentuje a len 1 respondent zastupuje organizáciu, ktorá realizuje tréningy v tomto sektore.

Až 10 respondentov pôsobí v mikro alebo malom podniku s počtom zamestnancov do 50 osôb, 1 z respondentov zastupuje stredný a 1 respondent veľký podnik. Ostatní dvaja buď nikoho nezamestnávajú alebo neuviedli počet zamestnancov.

Ôsmi z opýtaných sa nazdávajú, že problematickou oblasťou v sektore HLTT sú ľudské zdroje, ich nedostatočné vzdelanie a najmä neschopnosť flexibilne reagovať na neustále sa meniace trendy v HLTT sektore reflektujúce zmeny v spoločnosti, ako napríklad demografický vývoj a meniace sa spotrebiteľské správanie. Šiesti respondenti považujú manažment, ako aj komunikáciu so zákazníkmi za oblasti, ktoré je potrebné neustále v organizáciách z HLTT sektora rozvíjať. K ďalším oblastiam, na ktoré by sa mala sústrediť pozornosť a ktoré je potrebné zlepšovať patria: nízka profesionalita podnikov (3 respondenti), nedostatočná resp. chýbajúca spolupráca s ostatnými subjektmi cestovného ruchu v regióne alebo s miestnou samosprávou (2 respondenti), rekonštrukcia budov a strojno-technologického parku (1 respondent).

Odporúčania na zlepšenie

Aby sektor HLTT mohol profitovať, respondenti odporúčajú zlepšiť najmä komunikačné zručnosti, ktoré zahŕňajú aj potrebu poznať a osvojiť si zásady a pravidlá komunikácie (8 respondenti), manažérske a finančné zručnosti (5 respondenti), cenotvorba a proklientský prístup (4 respondenti).
Aktuálnu ponuku tréningových programov pre HLTT sektor na Slovensku považujú šiesti respondenti za nepostačujúcu. Podľa piatich respondentov na Slovensku je tréningov dostatočné množstvo, avšak mnohí z nich poukazujú na ich finančnú náročnosť. Kritike sa nevyhla ani prax absolventov, či pracovníkov v sektore HLTT, ktorá mnohokrát chýba. Viacerí respondenti poukázali i na fakt, či až nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania. Potreba sledovania aktuálnych trendov a čerpania informácií a skúseností aj zo zahraničia je reflektovaná u dvoch respondentov. Jeden účastník prieskumu vytkol absenciu vzorov, ktoré by inšpirovali ostatných k angažovanosti v tomto smere.

Osoby, ktoré  poskytujú mentoring alebo koučing by sa mali podľa respondentov zamerať predovšetkým na tieto zručnosti: komunikácia so zákazníkmi (8 respondentov), manažérske a finančné zručnosti vrátane systému práce (7 respondentov), vedomosti a praktické zručnosti spojené s povolaním (4 respondenti), manažment sťažnosti (1 respondent) a kvalitu poskytovaných služieb, ktorá môže pomôcť získať stálych zákazníkov (2 respondenti).

Mnohí respondenti nemajú predstavu o tom, ako by mohol vyzerať tréningový program pre rozvoj mentoringových zručností. Traja respondenti však odporúčajú, aby tréningy pre mentorov a mentorovaných viac objasňovali podstatu mentoringu, jeho pridanú hodnotu a motivovali ich k účasti v programoch aj s výhľadmi nefinančného benefitu. Jeden z respondentov odporúča spracovať štandardy a rozširovať ich.

Respondenti sa taktiež vyjadrili k silným a slabým stránkam HLTT sektora na Slovensku, ako aj príležitostiam a potenciálnym hrozbám. Ich prehľad uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Silné stránky Slabé stránky
Prírodné, kultúrne a historické predpoklady (7)
Veľký potenciál (3)
Existujúca a zvyšujúca sa kvalita zariadení všetkých typov (3)
Rôznorodosť a pestrosť ponuky služieb (2)
Prijatie zákona o podpore cestovného ruchu
Talentovaní ľudia
Veľký počet študentov v odbore cestovného ruchu
Vybudovaná a moderná infraštruktúra
Infraštruktúra vrátane dopravy (2)
Nedostatočné vzdelanie zamestnancov a manažérov (3)
Neochota vzdelávania sa (3)
Absencia technologickej prípravy obsluhy, varenia a ďalších praktických odborov na vysokých školách
Neznalosť aktuálnych trendov v cestovnom ruchu
Nedostatočná jazyková vybavenosť
Únik odborníkov do zahraničia
Chýbajúce vzory
Príležitosti Ohrozenia
Prírodné, kultúrne a historické predpoklady (4)
Stabilizácia pracovnej sily a orientácia na mládež (3)
Možnosť zaujať nové trhy a zákaznícke segmenty (napr. prilákať návštevníkov a partnerov z Ázie) (2)
Sledovať aktuálne trendy (napr. trend predĺžených víkendov a trend mimo sezónu) a ponúkať moderné produkty (2)
Tvoriť nové atrakcie a podujatia vyvolávajúce potrebu návštevy
Využiť efektívne marketingové nástroje a budovať značku Slovenska/jednotlivých destinácií (2)
Spolupráca aktérov v HLTT sektore
Pravidelne sa zlepšovať sa neupadať do stereotypu
Zákon o podpore cestovného ruchu
Vznik OOCR a KOCR
Konkurencia z okolitých štátov (4)
Vysoké byrokratické, daňové a odvodové zaťaženie, nová legislatíva (4)
Krízy, výkyvy cien a kurzov, hroziaca plynová kríza (3)
Nedostatočná spolupráca v rámci sektora (2)
Nedostatočná infraštruktúra
Slabá infraštruktúra pre aktivity voľného času pre prilákanie turistov na viac ako 1 noc
Byrokracia pre OOCR
Silná konkurencia
Monopolizácia
Náročné požiadavky klienta a zároveň neochota zákazníka za služby zaplatiť primeranú cenu (veľa peňazí na málo muziky)
Závislosť OOCR a KOCR na dotáciách zo štátneho rozpočtu
Spolupráca so zľavovými portálmi

V dňoch 21.-22.10.2014 SBA realizuje on-line diskusnú skupinu (focus group). Jej cieľom je ďalšia diskusia o získaných skutočnostiach prostredníctvom realizovaného prieskumu. Do skupiny sú pozvané všetky zainteresované strany alebo stakeholderi.

Akékoľvek návrhy alebo pripomienky k vyššie uvedenej správe je možné poslať na aleksanyan@sbagency.sk.

Výstupy on-line diskusnej skupiny budú použité aj na účely reportovania v rámci projektu EU Tourism Mentoring, ktorí realizujú partneri z Litvy, Rumunska, Slovenska a Spojeného kráľovstva vďaka podpore Programu celoživotného vzdelávania.
Viac informácií o projekte je dostupných TU.