Jedinečná platforma na výmenu informácií na tému zavádzania robotov a umelej inteligencie do malých a stredných podnikov

V rámci projektu ROB-SME vznikla nová platforma na výmenu informácii zameraná na pomoc pri integrácii robotov/umelej inteligencie na pracovisko.

Vzhľadom na tempo vývoja v sektore robotiky / umelej inteligencie je potrebné, aby  mali manažéri malých a stredných podnikov (MSP) k dispozícii nástroje na hodnotenie a implementáciu, pomocou ktorých by sa mohli ubezpečiť, že tieto nové technológie využívajú čo najlepšie vo svoj prospech na zabezpečenie konkurencieschopnosti. V rámci výsledkov projektu ROB-SME vznikla jedinečná európska platforma na výmenu informácií, ktorá sa zameriava na tému robotov a umelej inteligencie.

Táto platforma v podobe webovej stránky združuje všetky nástroje vyvinuté v rámci projektu, ktoré slúžia manažérom MSP ako pomôcka v oblasti zavádzania robotov / umelej inteligencie do výrobného procesu spoločnosti. Po bezplatnej a rýchlej registrácii ponúka platforma možnosť získať prístup k  sebahodnotiacim nástrojom, ako aj k vzdelávaciemu programu (e-learningu) v anglickom jazyku.  

Sebahodnotiace nástroje pomôžu vyhodnotiť súčasný stav poznatkov a vedomostí týkajúcich sa zavedenia nových technológií do výrobného procesu spoločnosti a rovnako pomôžu overiť pripravenosť spoločnosti na tento proces. Tieto nástroje sú rozdelené do 3 okruhov a pomocou série základných otázok umožňujú získať prehľad o základnom povedomí procesu robotizácie,  pripravenosti manažérov, ako aj o zvládaní rozdielov a zmien na pracovisku, ktoré by tento proces priniesol. Vyhodnotenie výsledkov je realizované prostredníctvom individualizovaného reportu vo forme prehľadných grafov, ktoré zobrazujú výsledky v porovnaní s výsledkami účastníkov/respondentov z Európy a celého sveta.

Vedomosti potrebné na úspešné začlenenie robotov a umelej inteligencie do výroby pomáha doplniť vzdelávací program (e-learning), ktorý prostredníctvom 3 modulov prevedie účastníka témami z oblasti robotiky a umelej inteligencie a umožní získať dôležité informácie a znalosti.  

Všetky poznatky získané prostredníctvom sebahodnotenia a e-learningu následne napomôžu manažérom MSP určiť silné, ako aj slabé stránky, na ktorých je potrebné zapracovať, a udajú smer pri určovaní vhodnej stratégie pre implementáciu robotov a umelej inteligencie tak, aby z toho podnik profitoval v čo najväčšej možnej miere.

Informácie o témach robotizácie a umelej inteligencie dopĺňajú aj videá s rozhovormi so slovenskými odborníkmi na danú problematiku – prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD., zakladateľkou Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KinIT), zakladateľkou Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI a členkou expertnej skupiny pre AI pri Európskej komisii a prof. Ing. Františkom Duchoňom, PhD., predsedom Národného centra robotiky. V rozhovoroch títo odborníci odpovedajú aj na otázku, akým prínosom môžu byť roboty a umelá inteligencia pre MSP.

V rámci platformy sú zároveň publikované aj výsledky analytickej činnosti uskutočnenej v rámci projektu. Na stránke sú k dispozícii výsledky európskeho prieskumu zrealizovaného s cieľom určiť problémy, ktorým čelia manažéri malých a stredných podnikov pri zvažovaní zavedenia robotov / umelej inteligencie do ich podnikov a odporučiť vhodné stratégie, aby ich zavedenie malo bolo pre podniky čo najvýhodnejšie. Najdôležitejšie závery, ako aj kompletné výsledky v podobe Analýzy európskeho prieskumu, ako aj ďalších zaujímavých materiálov sú dostupné na stránke aj na stiahnutie.

V prípade záujmu môžu návštevníci stránky využiť chat, prostredníctvom ktorého je možné odoslať správu resp. otázku, nakoľko platforma je zároveň miestom umožňujúcim diskusiu v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Platforma na výmenu informácií je finálnym produktom projektu ROB-SME, ktorého cieľom bolo poskytnúť pomoc pri zavádzaní robotov a umelej inteligencie do výrobného procesu spoločností.  Projekt bol zameraný najmä na malé a stredné podniky, agentúry na podporu podnikania i vzdelávacie inštitúcie a prebiehal od septembra 2019 do konca augusta 2021. Projekt ROB-SME bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+ a participovalo na ňom 5 partnerov z rôznych krajín Európy:

Viac informácií nájdete webovej stránke projektu https://www.robsme.com/ alebo na stránke SBANPC.

Kontakt:

Ing. Petra Pazerini
pazerini@sbagency.sk
 

Mgr. Veronika Blizman Servilová
blizman-servilova@sbagency.sk
 

Tel.:  +421 2 20 363 373

Oddelenie medzinárodných projektov: mp@sbagency.sk