Mikropôžičky – úver za zvýhodnených podmienok

Hlavným cieľom programu, ktorý má pod patronátom SBA je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Malí a strední podnikatelia často narážajú v komerčných bankách na ťažko prístupné úverové zdroje na financovanie podnikateľských zámerov. Mikropôžičkový program je oproti podmienkam v banke nastavený tak, aby sa k nemu dostalo čo najviac podnikateľov. Podmienky získania pôžičky sú jednoduchšie ako v komerčných bankách.

Podmienky poskytnutia úveru

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.

Výška úveru

Minimálna výška úveru je 2 500 eur. Maximálna výška úveru je 50 000 eur.

Účel použitia úveru

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a opravua prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.

Doba splatnosti úveru

Doba splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov, pričom presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na bankový účet SBA.

Postup poskytnutia úveru

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať ak spĺňate nasledovné podmienky:

 • ste fyzická (SZČO) alebo právnická (s.r.o., a.s. a pod.) osoba so sídlom na území SR,
 • ste malý podnikateľ - máte do 50 zamestnancov a obrat menej ako 10 000 000€,
 • ste bezúhonní,
 • máte vyrovnané záväzky voči štátu.

Postup podania žiadosti:

V prípade schválenia žiadosti je potrebné pred podpisom zmluvnej dokumentácie predložiť:

 • potvrdenie daňového úradu, sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že voči Vám neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti
 • výpis z registra trestov štatutárov
 • potvrdenie súdu, že nie ste v konkurze, reštrukturalizácii ani likvidácii
 • doklad preukazujúci, že ste oprávnení užívať priestory, v ktorých uskutočňujete podnikateľskú činnosť

Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.npc.sk/sk/mikropozickovy-program/

Podobné články

 • V severnej časti Ľubovnianskej Vrchoviny pri obci Sulín v údolí rieky Poprad, vyvierajú pramene minerálnej vody Sulinky. 

 • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

 • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

DISKUSIA