Mikropôžičky – úver za zvýhodnených podmienok

Hlavným cieľom programu, ktorý má pod patronátom SBA je sprístupniť finančné prostriedky podnikateľom formou úveru za zvýhodnených podmienok. Malí a strední podnikatelia často narážajú v komerčných bankách na ťažko prístupné úverové zdroje na financovanie podnikateľských zámerov. Mikropôžičkový program je oproti podmienkam v banke nastavený tak, aby sa k nemu dostalo čo najviac podnikateľov. Podmienky získania pôžičky sú jednoduchšie ako v komerčných bankách.

Podmienky poskytnutia úveru

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.

Výška úveru

Minimálna výška úveru je 2 500 eur. Maximálna výška úveru je 50 000 eur.

Úroková sadzba

Výsledná úroková sadzba je od 0,61% do 9,67%.

Účel použitia úveru

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a opravua prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.

Doba splatnosti úveru

Doba splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov, pričom presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na bankový účet SBA.

Postup poskytnutia úveru

Základnú administratívnu a technickú podporu pri poskytovaní úverov zabezpečujú jednotlivé Spolupracujúce inštitúcie v spolupráci s SBA.

Úvodný pohovor

Základné informácie o podmienkach a možnostiach poskytnutia úveru získate u Spolupracujúcej inštitúcie, prípadne u nás. Spolupracujúca inštitúcia vám poskytne prostredníctvom úvodného pohovoru základné informácie o Mikropôžičkovom programe a o možnostiach získania úveru. Pri pohovore vám poskytne nasledovné dokumenty:

Žiadosť o úver

Žiadosť o poskytnutie úveru vyplníte do predpísaného formulára Žiadosti o úver. Pri vypĺňaní Žiadosti o úver používajte jednoduché a obsahovo výstižné vety. Dodržiavajte predpísaný rozsah textu a v prípade, ak je text dlhší, uveďte ho do prílohy Žiadosti o úver. Navyše, Spolupracujúca inštitúcia vám ochotne pomôže cez osobnú konzultáciu vyplniť Žiadosť o úver a jej prílohy.

Vyplnenú Žiadosť o úver spolu s prílohami predkladáte v tlačenej forme v slovenskom jazyku Spolupracujúcej inštitúcii v jednom vyhotovení.

Všetky potrebné informácie nájdete na http://www.sbagency.sk/mikropozicky

Podobné články

 • V severnej časti Ľubovnianskej Vrchoviny pri obci Sulín v údolí rieky Poprad, vyvierajú pramene minerálnej vody Sulinky. 

 • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

 • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

DISKUSIA