Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Podnikateľský plán je veľmi dôležitý najmä pre začínajúcich podnikateľov. Dokážete sa vďaka nemu vyvarovať školáckym chybám, váš biznis získa víziu a dokážete sa na neho pozerať z nadhľadu. V nasledujúcom seriály vám ukážeme, ako na písanie efektívneho podnikateľského plánu.

Podnikateľský plán musí byť stručný. Uvádzame v ňom jednoznačné informácie bez zbytočného vysvetľovania. Snažme sa tiež, aby bol plán zrozumiteľný, prispôsobme formulácie informácií čitateľovi. Dbajme na logickosť plánu, jednotlivé časti musia byť logicky previazané a mali by tvoriť zmysluplný celok. Jednotlivé tvrdenia v podnikateľskom zámere si nemôžu protirečiť.

Musia byť vo vzájomnej zhode a navzájom sa dopĺňať. Týka sa to najmä súladu textovej a finančnej časti.  Pri plánovaní nákladov nezabúdajme na minimálne 10% rezervu na nepredvídané výdavky. Neopisujme iba silné stránky nášho podnikateľského zámeru, pretože vyznie menej dôveryhodne. Identifikovaním slabých stránok a rizík vzbudíme dojem, že zámer nič neskrýva a naviac sme si vedomí, že riziko je súčasťou  existencie v trhovom prostredí a berieme ho do úvahy.

Sumár je najdôležitejší

Zhrnutie projektu je najdôležitejšou časťou plánu. Po jeho prečítaní musí byt' čitateľovi jasné, kto plán vypracoval a prečo, kde a kedy sa bude realizovať, o aké výrobky (služby) a trhy pôjde, aké skúsenosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie majú kľúčové osobnosti v podniku, koľko to bude stáť a čo z toho môže získať. Ide teda o akýsi obsah celého dokumentu, ktorý je vo svojej finálnej podobe možné písať až po napísaní celého podnikateľského zámeru, kedy už máme myšlienky utriedené a sú nám jasné všetky kroky k realizácii podnikateľského zámeru.

Autor: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Súvisiace články:

Benefity a prekážky podnikania v zahraničí. Na čo si dávať pozor pri exporte

Mapa k vášmu úspechu na jednej strane. Vytvorte si Business Model Canvas

Pred rozbehnutím podnikania si zodpovedzte dôležitú otázku. V čom spočíva hodnota môjho produktu?

Partneri projektu CORD:

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk