Poradenstvo pre rodinné podniky – generačná výmena a nástupníctvo

Pomôžeme Vám zabezpečiť  efektívnejšie fungovanie Vášho rodinného podniku nielen počas krízy vyvolanej koronavírusom ale aj v budúcnosti.

 

Výzva je od dátumu 18.augusta 2020 uzavretá,

žiadosti sa už neprijímajú

 

Čo ponúkame?

Poskytovanie poradenských služieb externými odborníkmi max. do výšky 25 000,- eur.

 

V akých oblastiach Vám experti poradia?

 • Generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo) – rozvoj potenciálu členov rodinného podniku (individuálny rozvoj, tímový rozvoj, firemná kultúra) a témy s tým súvisiace.
 • Nástupníctvo z hľadiska majetku.
 • Riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19, v súvislosti s rodinným podnikaním v zmenených ekonomických podmienkach.

Podrobnejšie informácie o témach nájdete TU

 

Kto je cieľová skupina?

Rodinným podnikom sa na účely Schémy a tejto Výzvy rozumie skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka) (ďalej len „rodina“) a spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok vo vzťahu k podniku[1]:

Mikro, malé a stredné rodinné podniky so  sídlom podnikania (právnické osoby - podnikatelia) a miestom podnikania (fyzické osoby – podnikatelia) na území Slovenska, zo všetkých oblastí hospodárstva okrem odvetví rybolovu a akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby (viac o vylúčených odvetviach v článku G Schémy na podporu rodinného podnikania).

 

Čo je potrebné urobiť pre získanie podpory?

Ak spĺňate podmienky oprávneného Žiadateľa uvedené v tejto Výzve, predložte prosím kompletne vyplnené požadované dokumenty v termíne od 31. júla 2020. Uzávierka výzvy bude 17. augusta 2020, do 23:59 hod.

 1. Žiadosť – google formulár vyplňte naraz, nie je možné ho ukladať a vypĺňať postupne, preto si vopred pripravte údaje, ktoré budete potrebovať. Elektronický formulár si môžete pozrieť ako PDF dokument  – tento slúži len pre informačné účely, prosím, nevyplňujte. Po odoslaní google formulára Vám bude vyplnený google formulár doručený aj na Vašu e-mailovú adresu (celý text Žiadosti sa bude nachádzať v tele e-mailu). Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym/i zástupcom/ami, preto v prípade listinného podania je potrebné Žiadosť vo forme e-mailu vytlačiť a podpísať štatutárnym/i zástupcom/ami a doručiť na adresu SBA ako Vykonávateľa. V prípade elektronického podania Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym/i zástupcom/ami a zaslaná na e-mailovú adresu: rodinnepodnikanie@sbagency.sk;
 2. Príloha 1 – Prihláška, ktorej súčasťou je a) Projektový zámer a b) powerpointová prezentácia
 3. Príloha 2 – Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov
 4. Príloha 3 – Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu rodinného podnikania (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) – vyžaduje sa podpis štatutárneho zástupcu/ov
 5. Príloha 4 – Vyhlásenie – súhlas s poskytnutím údajov za účelom kontroly účelovosti vynaložených finančných prostriedkov – vyžaduje sa podpis štatutárneho zástupcu/ov
 6. Príloha 5 – Vyhlásenie dotknutých osôb k spracúvaniu osobných údajov – vyžaduje sa podpis dotknutých osôb
 7. Príloha 6 – CV Experta, ktorého/ktorých si Žiadateľ navrhne v Prílohe 1. Nevyhnutnou súčasťou musí byť Expertom podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie. V prípade, ak Expert má záujem byť zaradený do Zoznamu expertov, vyplní aj Prihlášku do Zoznamu expertov. (Elektronický formulár si môžete pozrieť ako PDF dokument – tento slúži len pre informačné účely, prosím, nevyplňujte.) Ak Žiadateľ neuvedie vlastný návrh Experta/ov, po schválení Žiadosti výberovou komisiou (ďalej len „Komisia“) mu bude navrhnutý Expert/i zo Zoznamu expertov.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z troch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. Listinné originály fyzicky podpísané, a doručené poštou alebo osobne na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 81109 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, najneskôr v posledný deň na predkladanie Žiadostí;
 1. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) doručené na e-mailovú adresu: rodinnepodnikanie@sbagency.sk najneskôr v posledný deň na predkladanie Žiadostí;

Stiahnite si:

 1. Podpísané a naskenované dokumenty zaslané elektronicky na e-mailovú adresu: rodinnepodnikanie@sbagency.sk najneskôr v posledný deň na predkladanie Žiadostí.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

 

Informácie o najdôležitejších termínoch:

 • Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať od:                        31. júl 2020
 • Posledný deň na predkladanie Žiadosti:                                       17. august 2020 (do 23:59)
 • Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb:   koniec október 2020
 • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí:                              16. september 2020
 • Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb:          10. február 2021

 

Viac informácií, podmienky, termíny a postup nájdete v plnom znení Výzvy – dokument nájdete TU

Podpora rodinného podnikania sa realizuje v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania 2017 – 2020 (schéma pomoci de minimis) pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR.

 

[1]     Návrh definície rodinného podniku, štúdia Rodinné podnikanie na Slovensku, SBA, 2011; v zmysle článku C) Vymedzenie pojmov Schémy.

Máte otázky k výzve pre rodinné podnikanie, konkrétne k poskytovaniu odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny? Zodpovieme všetky vaše otázky. Stačí si prečítať: Poradenstvo pre rodinné podniky – generačná výmena a nástupníctvo: Najčastejšie otázky