Posuňte hranice svojho podnikania. Projekt CORD dláždi firmám cestu na maďarský trh

Malé a stredné podniky (MSP) sú považované za pilier európskej ekonomiky. Na zahraničné trhy ale vstupujú menej často než veľké podniky, avšak štatistiky ukazujú, že medzinárodne aktívne podniky sú produktívnejšie, inovatívnejšie a zamestnávajú veľký podiel kvalifikovaných odborníkov. Práve za účelom podpory rozvoja cezhraničných podnikateľských aktivít malých a stredných podnikov, teda internacionalizácie, vznikol Projekt CORD.

Dôležitosť malých a stredných podnikov dokazuje ich úzka previazanosť s vývojom regionálneho podnikateľského ekosystému, zodpovednosť voči zamestnancom a spätosť s domovskou komunitou. Na Slovensku a v Maďarsku je ekonomická aktivita koncentrovaná najmä v mestách a chýba systematická podpora podnikania vo vidieckych oblastiach. Zriedkavé sú tiež služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít. Výsledkom je veľmi nízky ukazovateľ výkonnosti cezhraničnej aktivity, kde sa slovenské malé a stredné podniky radia až na pomyselný chvost rebríčka krajín Európskej únie.

Cieľom projektu CORD, ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, je teda upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom. Pracuje totiž s predpokladom, že vzájomná spolupráca slovenských a maďarských partnerských organizáciií dokáže systematickou prácou a projektovými aktivitami zlepšiť efektivitu malých a stredných firiem pri vstupe na zahraničné trhy. Dôležitým cieľom je aj zlepšenie podmienok pre ženy podnikateľky. 

V čom je podľa Jany Bielikovej, vedúcej Oddelenia medzinárodných projektov v Slovak Business Agency, najväčší prínos projektu?

„V dvoch rovinách - prostredníctvom projektu je možné spoznať bližšie organizácie podporujúce podnikateľov v Maďarsku, služby, ktoré ponúkajú, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe či realizovať spoločné aktivity. Zároveň je vďaka projektu možné priniesť spoľahlivé informácie o službách na podporu podnikania (vrátane služieb určených špecificky pre ženy - podnikateľky) a podmienkach pre vstup na maďarský trh pre slovenských záujemcov o podnikanie v Maďarsku. V prihraničnom regióne podniká na Slovensku menej podnikateľov,  pričom zaostávame aj v prípade ukazovateľov o cezhraničných aktivitách podnikateľov. Cieľom podujatí v regiónoch bude teda aj inšpirovať a podporiť rozvoj podnikateľských aktivít v cezhraničnom regióne.“

Ako sú projektoví partneri pripravení pomocť malým a stredným podnikateľom pri ich snahách podnikať v Maďarsku?

„Pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie, budeme prinášať praktické informácie o tom, s akými situáciami sa pri snahe o vstup na maďarský trh môžu stretnúť, akú podporu môžu využiť, prípadne na koho sa obrátiť.  Súčasťou projektu budú aj odborné podujatia v regiónoch, kde bude priestor položiť otázky na vybrané témy odborníkom, ale aj skúseným podnikateľom.“

Pre ďalšie informácie o projekte CORD sledujte webovú stránku Slovak Business Agency a tiež projektovú facebookovú stránku.

Autor: Milan Šimák

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Súvisiace články:

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone:    +421 2 20 363 176

Email:            gavalcova@sbagency.sk

Web:              www.sbagency.sk