Projekt KET4CleanProduction – Key enabling technologies - kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu

Prístup podpory KET (key enabling technologies) je pre MSP prospešný hlavne v oblasti zvýšenia produktivity, efektivity, ako i zvyšovania trhového podielu. Na umožnenie cezhraničného prístupu MSP ku službám KET centier v rámci EU, bude vytvorený koncept “one stop shop“ pomocou, ktorého budú MSP získavať odbornú pomoc od KET centier. Partneri projektu sú rôzne KET centrá v rámci EÚ, ktoré umožňujú prostredníctvom projektu KET4CleanProduction (KET4CP) vytvárať potenciál cezhraničnej spolupráce na pokrytie špecifických potrieb MSP v oblasti čistých výrobných technológií. KET sprostredkovatelia podporujú MSP pri určovaní ich špecifických technologických výziev pre čistú výrobu, navrhujú služby a technológie založené na inovačnom potenciáli + analýze potrieb. Rýchle a flexibilné služby sa zameriavajú na špecifický prípad MSP. KET4CP prináša štandardné postupy / nástroje pre nadnárodnú spoluprácu KET TC a spoločnú službu / spoločnú infraštruktúru, založené na scenároch obchodných modelov, ktoré stimulujú KET TC, aby spolupracovali a zdieľali klientov. KET4CP vytvára udržateľnú platformu, ktorá prináša výhody všetkým zainteresovaným stranám s vysokým potenciálom zvyšovania miery.

Projekt je financovaný z rámcového programu HORIZON 2020  výskumný a inovačný program:

grant č. 777441.

 

Projektoví partneri

Líder projektu je nemecká organizácia Steinbeis 2,i. GmbH, Stuttgart. Do projektu je zapojených  20 partnerov, z ktorých je 12 KET centier z krajín (Španielsko, UK, Švédsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Portugalsko, Fínsko, Francúzsko, Belgicko a Maďarsko) a 8 partnerov zo siete Enterprise Europe Network (Litva, Slovinsko, Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Dánsko, Maďarsko a Slovensko).

Cieľ projektu

Cieľom projektu ju urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám.  Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom zavedenia udržateľného “virtuálneho one-stop-shop“ prístupu pre MSP do technologických služieb a/alebo zariadení do siete technologickej infraštruktúry v oblasti vyspelej výroby pre čistú výrobu. Udržateľný ekosystém prepájajúci technologickú infraštruktúru ako dodávateľa inovatívnych vyspelých výrobných technológií a poskytovateľa prístupu k technologickým službám a zariadenia, spolu s MSP z mnohých oblastí.

Hlavné aktivity

Úlohami SBA je najmä:

-    vytvárať povedomie o KET ekosystéme a propagácie sady grantov  na služby KET centier pre MSP,

-    podporovať MSP z ich krajiny pri koncipovaní projektových návrhov, zdieľanie poznatkov

-    aktívna propagácia projektu, ako i hľadanie potenciálnych záujemcov o mikro-granty.

Výstup projektu

Hlavnou úlohou projektu je  poskytnutie mikro-grantu vo výške 50 000€ pre inovatívne firmy. Ďalším cieľom je vybudovanie nadnárodnej platformy pre spoluprácu KET centier a firiem s inovačným potenciálom. Oblasť KET je dôležitou súčasťou ekonomiky EU a z tohto dôvodu projekt napomáha zvyšovaniu potenciálu vybraným spoločnostiam zaoberajúcich sa skúmanou problematikou. Ambíciou projektu je taktiež do roku 2020 zahŕňať 100 KET centier a 180 EEN partnerov s tisíckou podaných žiadostí od MSP ročne.

V prípade záujmu je vhodné vyplniť dotazník, ktorý slúži na zisťovanie potrieb výrobných podnikov. Tento dotazník je možné vyplniť TU.

» » » Viac informácii o projekte v priloženom letáku « « «

Všetky potrebné informácie o projekte, dostupné na oficiálnej stránke projektu: www.ket4sme.eu

 

Kontakt

Slovak Business Agency

Karadžičova 2, TWIN CITY A

811 09 Bratislava

Oľga Némethová

Tel: 02/ 2036 32 70

E-mail: nemethova@sbagency.sk