ROB-SME projekt

Porozumenie a implementácia robotov a umelej inteligencie na pracovisko sa stáva čoraz dôležitejším aspektom hospodárskeho rastu v Európe. Aby mohli manažéri malých a stredných podnikov využiť technologický pokrok, potrebujú vhodné nástroje (vrátane zručností a kompetencií) na vyhodnotenie hodnoty automatizácie a spôsobu integrácie robotov a umelej inteligencie do pracovnej sily. Manažéri malých a stredných podnikov musia tiež zvážiť celý rad faktorov spojených s touto integráciou, ako sú pracovné toky alebo sociálne faktory.

ROB-SME je projekt spolufinancovaný programom Erasmus+ v rámci KA204 - Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých (september 2019 - august 2021), ktorého cieľom je umožniť malým a stredným podnikom účinne a efektívne zavádzať na pracovisko roboty / umelú inteligenciu, s cieľom zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť. Očakáva sa, že z účasti na projekte bude mať priamy a nepriamy úžitok viac ako 800 účastníkov, malé a stredné podniky, agentúry na podporu malých a stredných podnikov, podnikateľské agentúry a vzdelávacie inštitúcie i jednotlivci.

Cieľom projektu bude na základe prieskumu a analýzy potrieb malých a stredných podnikov v Európe, vyvinúť sériu nástrojov odbornej prípravy a podpory pre manažérov malých a stredných podnikov, ktoré im umožnia posúdiť hodnotu robotov a umelej inteligencie pre rozvoj a udržateľnosť ich podnikania a následne tieto nástroje efektívne predstaviť. Tieto nástroje budú zahŕňať príručku osvedčených postupov a sebahodnotiace nástroje a budú k dispozícii online.

Vzhľadom na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vplyvy sa projekt zameriava na rozvoj a podporu záujmu malých a stredných podnikov o zavádzanie technológií „New Age Technologies“ do ich podnikania, na poskytovanie ďalších informácií o danej téme a na podporu ich rozhodovania. Akonáhle malé a stredné podniky využijú výhody plynúce z výstupov projektu, celkový dopad bude umožniť malým a stredným podnikom účinne a efektívne zaviesť roboty / umelú inteligenciu na pracovisko, s cieľom zvýšiť ich produktivitu a konkurencieschopnosť.

Projekt bol úspešne zahájený úvodným stretnutím, ktoré sa konalo 14. - 15. novembra v Kingstone upon Hull. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu (www.robsme.com)

Hlavný partner:

EU15Ltd (UK)

Partneri:

The 4Civility Institute (IE)

CEPROF (PT)

UNSEENPRO (BG)

Aktuálne

Prezentovali sme výsledky projektu ROB-SME

Rozhovory s odborníkmi na tému robotizácie a umelej inteligencie

Roboty a umelá inteligencia v podnikaní - online prezentácia výsledkov projektu ROB-SME

Výsledky dotazníkového prieskumu ROB-SME

Projekt ROB-SME spúšťa dotazníkový prieskum určený pre malé a stredné podniky.

 

Viac informácií o projekte nájdete webovej stránke projektu https://www.robsme.com/

Ing. Petra Pazerini
pazerini@sbagency.sk
+421 2 20 363 373

Mgr. Veronika Blizman Servilová
blizman-servilova@sbagency.sk
+421 2 20 363 373