Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov. Platforma JUST je spustená.

Platforma projektu JUST, ktorá ponúka informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu, je už online: https://just-training.eu/! Na platforme postupne nájdete všetky výstupy a výsledky projektu.

Cieľom projektu JUST (Joint University/SME Training) je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a svetom práce tým, že spojí univerzity (VŠ) a malé a stredné podniky (MSP) s cieľom vytvoriť koherentné, relevantné a aktuálne učebné osnovy.

Túto užívateľsky prívetivú platformu vyvinul španielsky partner konzorcia, spoločnosť IWS (Internet Web Solutions), a počas realizácie projektu ju bude partnerstvo ako celok neustále aktualizovať. Platforma je k dispozícii v piatich jazykoch (angličtina, španielčina, slovenčina, taliančina a slovinčina) a pozostáva z nasledujúcich častí optimalizovaných pre rôzne zariadenia a prehliadače:

 

 

DOMOV: táto časť predstavuje používateľom:

  • Víziu projektu
  • Implementačný balík
  • Model JUST
  • Moduly, ktoré projekt prinesie

 

PROJEKT: záložka slúžiaca ako projektový manifest, ktorý obsahuje informácie o pozadí, poslaní a spôsobe, akým JUST vytvorí inovatívne operačné nástroje, ktoré umožnia VŠ sprostredkovať spoluprácu s MSP

 

PARTNERI: miesto, vďaka ktorému spoznáte partnerov zapojených do projektu

 

IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: v tejto časti sa budú nachádzať dva dôležité dokumenty pre projekt:

  • IMPLEMENTAČNÝ BALÍK: operačné usmernenie pre ostatných prevádzkovateľov ekosystému vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí sa zaoberajú vysokoškolským vzdelávaním, uplatniteľnosťou sa na pracovnom trhu a ľudskými zdrojmi
  • ZELENÁ KNIHA O SPOLUPRÁCI VŠ a MSP: archív získaných skúseností s cieľom konsolidovať bohaté poznatky týkajúce sa dynamiky spolupráce medzi MSP a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu

 

TRÉNING: dôležitá sekcia, v ktorej nájdete vzdelávacie materiály prispôsobené najžiadanejším zručnostiam, ktoré zamestnávatelia vyžadujú od absolventov. Tento materiál bude rozdelený na štyri skupiny zručností (v bezplatnom, viacjazyčnom režime):

  • Etika v podnikaní
  • Digitálne zručnosti
  • Mäkké zručnosti (Soft Skills)
  • Inteligentné pracovné nástroje (Smart Working tools)

 

MODEL: tu nájdete Model JUST (s nástrojmi a vzorovými dokumentmi), ktorý umožní vysokoškolským inštitúciám zapojiť MSP štruktúrovanejším a účelnejším spôsobom

 

ASOCIOVANÍ PARTNERI: priestor vytvorený na prezentáciu asociovaných partnerov projektu, ktorých sa snažíme zapojiť čo najviac s cieľom získať spätnú väzbu a šíriť informácie o projekte JUST medzi používateľmi, cieľovými skupinami, širokou verejnosťou a konečnými príjemcami

NOVINKY: miesto kde môžete sledovať všetky novinky a aktuálne dianie v rámci projektu JUST

Slovak Business Agency bude aktívne prispievať k tomuto projektovému výstupu poskytovaním obsahu, prekladov a prínosných pripomienok počas celého trvania projektu

Projekt JUST realizuje 9 partnerov z piatich krajín, t. j. Talianska, Španielska, Belgicka, Slovenska a Slovinska a je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+.