V4 Network on Entrepreneurship

Hlavným cieľom projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ je sústrediť poznatky, expertov a výskumných pracovníkov so zameraním na tému podnikania a MSP v krajinách Vyšehradského regiónu, a vytvoriť tak novú cezhraničnú sieť.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Aktivity

Projekt sa začal úvodným stretnutím partnerov začiatkom marca 2019 v Budapešti, kde boli naplánované jednotlivé aktivity projektu a pripravená stratégia úspešného dosiahnutia jeho cieľov.

Následne pokračovala spolupráca partnerov s cieľom vytvoriť online databázu výskumných organizácií, akademických pracovníkov a univerzít zaoberajúcich sa lokálnymi a regionálnymi podnikmi. Vzniknutá sieť uľahčí výmenu poznatkov a skúseností medzi jednotlivými krajinami V4. Navyše, on-line databáza, ako hlavný výstup projektu predstavuje základ pre spoločné myslenie, jasné formulovanie záujmov a odporúčaní, ako aj príležitosť pre ďalšie spoločné projekty v krajinách V4. Registrácia do databázy je neustále otvorená.

V septembri 2019 bola zorganizovaná medzinárodná konferencia zameraná na tému malých a stredných podnikov v krajinách V4, kde boli pozvaní akademici, organizácie a ďalší odborníci z jednotlivých krajín V4, s cieľom zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti v danej oblasti. Počas podujatia sa účastníci zamerali aj na špecifické témy oblasti podnikania, ako je podnikanie žien, rodinné podniky či mladí začínajúci podnikatelia.

V závere projektu sa v januári 2020 v Bratislave uskutočnil záverečný workshop so zapojením tvorcov politík z krajín Vyšehradského regiónu, ktorého výstupom je balík spoločných odporúčaní a návrhov pre ďalšie zmeny zákonov upravujúcich podnikanie. Spracované návrhy si môžete prečítať tu. 

 

Vedúci partner:

Partneri:

 

Výzva na vstup do databázy expertov  >>

 

Viac informácií

Buďte informovaní a sledujte sociálne siete projektu:

Facebook

LinkedIn

Project website

www.visegradfund.org

 

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 172

Email: gavalcova@sbagency.sk