Výberové konanie na spolupracujúce inštitúcie v oblasti motivácie a podpory širokej verejnosti k podnikaniu

2.5.2014

SBA je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania, ktorej poslaním je:

 1. komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act),
 2. komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
 3. posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Súčasťou činnosti SBA je aj podpora  záujmu a motivácie širokej verejnosti o podnikanie, sprístupnenie možností získať základné podnikateľské kompetencie.

Zámerom plánovanej podpory zo strany SBA je:

a) informovať a motivovať širokú verejnosť z rôznych skupín obyvateľstva, vrátane nezamestnaných, absolventov škôl, mladých ľudí, žien, generácie 50+ a iných marginalizovaných skupín, pre vstup do podnikania,
b) budovať podnikateľské kompetencie širokej verejnosti tak, aby bola pripravená riešiť nedostatok pracovných príležitostí formou podnikania. Vďaka poskytnutej pomoci získajú absolventi základné teoretické a praktické poznatky využiteľné na plánovanie, založenie a riadenie vlastného podnikania. 

Predmetom plánovanej podpory – na ktorej sa budú podieľať aj spolupracujúce inštitúcie v rôznych regiónoch Slovenska - bude najmä poskytovanie informácií, poradenských služieb (odborných konzultácií), poskytovanie vzdelávacích služieb (krátkodobých kurzov)  v záujme rozvíjania záujmu o podnikanie, zvýšenia motivácie pre vstup do podnikania, zlepšenia pripravenosti a rozvoja kompetencií potrebných pre potenciálne podnikateľské aktivity v rôznych odvetviach a oblastiach podnikania.

Uvedené služby sa budú poskytovať širokej verejnosti, občanom, ktorí v čase poskytnutia služby - pomoci nie sú registrovaní ako podnikatelia

Do výberového konania sa môžu prihlásiť špecializované organizácie realizujúce podporné služby pre potenciálnych a začínajúcich podnikateľov.

Spolupracujúca inštitúcia musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady:

a)      z hľadiska právnej formy je organizáciou neziskového charakteru s vlastnou právnou subjektivitou a sídlom na území Slovenskej republiky,

b)      realizuje poradenskú a/alebo vzdelávaciu činnosť v oblasti podnikania a pre záujemcov o podnikanie ako jednu zo svojich hlavných činností,

c)      aktívne a preukázateľne sa podieľa na rozvoji MSP v regióne a má minimálne dvojročné skúsenosti s poskytovaním poradenských a vzdelávacích služieb pre záujemcov o podnikanie,

d)     garantuje zabezpečenie profesionálnej odbornej úrovne poradenstva a vzdelávania najmä v tematických oblastiach: legislatíva, motivácia a riziká podnikania, postupy a administratívne kroky k začatiu podnikania, štruktúra a obsah podnikateľského plánu a možnosti jeho financovania, základy manažmentu, marketing, starostlivosť o zákazníka a získavanie spätnej väzby, finančný manažment, dane a účtovníctvo, mzdy a odvody, administratíva podniku, špecifické nástroje IKT v podnikaní. Obsah a štruktúra poradenských a vzdelávacích služieb zabezpečí, že prijímateľ pomoci/klient získa informácie a prehľad o podnikaní a príslušné podnikateľské kompetencie v tematických oblastiach.

e)      má dostatočné priestorové, materiálno - technické a IKT vybavenie pre štandardný výkon práce, poskytovanie vzdelávacích a individuálnych poradenských služieb.,

f)       pri riadení poskytovania podpory a pomoci vychádza zo štyroch nasledovných kľúčových princípov:

 • Zákazníci (ako organizácia a jej poradcovia poskytujú služby klientom) - organizácia pozná potreby zákazníkov; marketing pre zákazníkov je plánovaný; organizácia poskytuje služby v najlepšom záujme zákazníkov, pričom zabezpečuje, aby jej zamestnanci a externí spolupracovníci poskytovali nezávislé, objektívne a dôverné poradenstvo; sprístupňuje zákaznícke údaje príslušným zamestnancom a externým spolupracovníkom a zároveň má pravidlá na dodržiavanie príslušnej legislatívy o ochrane osobných a obchodných údajov; má zavedený proces sledovania zákazníkov a monitorovania ich spokojnosti.
 • Zamestnanci a externí spolupracovníci (spôsob riadenia svojich zamestnancov a externých spolupracovníkov, ktorí poskytujú služby) - organizácia má jasný plán, ktorého zámery a ciele oznamuje svojim zamestnancom a externým spolupracovníkom; zabezpečuje pre nich vzdelávanie a dbá o ich odborný rast; výkonnostné požiadavky na poskytovanie informačného a odborného poradenstva sú zamestnancom a externým spolupracovníkom jasné a monitoruje sa ich dodržiavanie.
 • Kvalita (spôsob riadenia, merania a zlepšovanie svojich systémov kvality) -  organizácia má zavedené štandardizované alebo vlastné systémy riadenia kvality, dodržiava princípy stáleho zlepšovania, monitoruje vplyv riadenia kvality na zákazníka.
 • Služby (spôsob riadenia a zlepšovania poskytovania služieb) - organizácia kontroluje a skúma potreby trhu a dopyt po jednotlivých službách na zabezpečenie nepretržitého zlepšovania, modifikovania obsahu a typu služieb; vyhodnocuje výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov; pracovníci poznajú celú škálu služieb organizácie a majú k nim prístup; organizácia má zavedený spôsob oboznamovania zamestnancov a externých spolupracovníkov o nových alebo zmenených interných aj externých službách a zároveň zamestnanci sú nabádaní, aby oznamovali organizácii potreby zákazníkov, identifikovali trhové príležitosti a dávali návrhy na zlepšovanie služieb; služby poskytované klientom musia zahŕňať prístup k poradenstvu minimálne v oblasti marketing, financie, plánovanie a kvalita.

Toto výberové konanie slúži len na vytvorenie databázy potenciálnych spolupracujúcich inštitúcií. Všetky prihlásené inštitúcie budú zaradené do ďalšieho hodnotenia pre spoluprácu v rámci budúcich podporných programov SBA. O ďalšom postupe budú všetky prihlásené inštitúcie informované.

Vaše ponuky spolu s dokumentmi (stačí kópie) potvrdzujúcimi požadované odborné predpoklady zasielajte na adresu agency@sbagency.sk do 02. júla 2014 do 24:00 h.:

 • zakladateľská listina,
 • stanovy alebo štatút organizácie,
 • životopisy zodpovedného manažéra a kompetentných odborných pracovníkov spolu s popisom tematickej profilácie podľa písm. d),
 • najnovšia výročná správa (ak ju organizácia vypracúva),
 • stručný popis minimálne dvojročných skúseností s poskytovaním poradenských a vzdelávacích služieb pre cieľovú skupinu,
 • referencie partnerov, zákazníkov a pod. spolu s kontaktnými údajmi,
 • Interný manuál organizácie pre riadenie kvality,
 • certifikáty kvality, ak je organizácia ich držiteľom,
 • a ďalšie dokumenty preukazujúce spôsobilosť organizácie a jej odborných pracovníkov.

Prílohy výzvy:

Podobné články

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 • Vlastníte ubytovacie zariadenie, vediete cestovnú kanceláriu alebo jednoducho pracujete v oblasti turizmu? Máte záujem odovzdať svoje skúsenosti a rady tým, ktorí to potrebujú?

DISKUSIA