Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Január

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 15. februára 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

005    TT21_078          2.1       EXTER, s.r.o.

010    TT21_085          2.1       iM3 s.r.o.

014    NR17_099         1.7       Luxury čistiareň, spol. s r. o.

016    NR21_101         2.1       ALBUMO, s.r.o.

022    KE21_109          2.1       LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.

027    ZA17_112          1.7       SITOMA s. r. o.

030    ZA21_115          2.1       M.U. KOV s.r.o.

034    TN17_076          1.7       Barbora Zemanová

036    TN17_079          1.7       MyŽu s. r. o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

001      PO21_067       2.1       TRISTÁN studio, s. r. o.

002      PO21_068       2.1       Moral, s.r.o.

003      PO21_069       2.1       DERMPAN, s.r.o.

004      PO17_070       1.7       Ing. Veronika Holečková

006      TT21_079        2.1       Smart plan s.r.o.

007      TT17_080        1.7       Ing. Patrícia Peterková

008      TT17_082        1.7       solution4U s. r. o.

009      TT17_083        1.7       Ján Šuľak - FitMASS

011      NR17_096       1.7       Ing. Janka Steckerová

012      NR21_097       2.1       Rastislav Grach - RENOVA

013      NR17_098       1.7       ADVANCED HEALTH s. r. o.

015      NR17_100       1.7       MI_REAL s.r.o.

017      NR21_102       2.1       Poľná Dielňa s.r.o.

018      KE21_105        2.1       Vydavateľstvo Maxim s.r.o.

019      KE17_106        1.7       Ocean Coaching s. r. o.

020      KE21_107        2.1       Rozlomity sport s.r.o.

021      KE17_108        1.7       Rasajana, s. r. o.

023      ZA21_107       2.1       ENVIRO SK, s. r. o.

024      ZA21_108       2.1       InHelp s.r.o.

025      ZA21_109       2.1       MANKI s. r. o.

026      ZA17_110       1.7       Revolucionár, s. r. o.

028      ZA21_113       2.1       OZ Kompostujme

029      ZA17_114       1.7       EVENT TECH PARTNER, s. r. o.

031      ZA21_116       2.1       iloveme s. r. o.

032      ZA21_117       2.1       Network Solutions s. r. o.

033      TN21_075       2.1       Zubné centrum Zlatovská s.r.o.

035      TN21_077       2.1       Optika Žácka s. r. o.

037      BB17_088       1.7       ZEMI s.r.o.

038      BB21_089       2.1       ECH Services s.r.o.

039      BB17_090       1.7       SAMBES s.r.o.

040      BB21_091       2.1       Adria Gold Slovakia, spol.s r.o.

041      BB21_092       2.1       Divný les s.r.o.

042      BB17_093       1.7       HELIA SALON, s.r.o.

043      BB21_095      2.1       Ján Šinčok – FASA

 

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.