Živnostník pri prerušení živnosti poistné neplatí

V prípade prerušenia živnosti zaniká živnostníkovi (SZČO), ktorý je povinne poistený v Sociálnej poisťovni, povinnosť platiť poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. 

Sociálna poisťovňa preto živnostníkov upozorňuje, aby nezabudli oznámiť prerušenie poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. 

Pozastavenie živnostenského oprávnenia sa od 1. januára 2011 nepovažuje za zánik povinného poistenia SZČO, ale dochádza k prerušeniu povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Živnostník je povinný oznámiť prerušenie poistenia pobočke Sociálnej poisťovne do 30 dní od začiatku a skončenia prerušenia na tlačive Registračný list FOprerušenie (dôvod prerušenia č. 10). Táto povinnosť prislúcha len tým SZČO, ktoré sú povinne poistené. V prípade, že SZČO pri pozastavení živnosti ukončí registráciu na daňovom úrade, je povinná sa z povinného poistenia v Sociálnej poisťovni odhlásiť do 8 dní odo dňa ukončenia registrácie na tlačive Registračný list FO odhláška.

Ak živnostník pokračuje v živnosti po jej pozastavení, jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni sa mu posúdia podľa toho, či jeho príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keby obnovil živnosť, bol vyšší ako zákonom stanovená hranica (za rok 2011 to bolo 4 078,68 eur, za rok 2012 to je 4 716 eur) za predpokladu, že je neustále registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pri pokračovaní v živnosti po jej pozastavení sa na povinné poistenie živnostník opätovne neprihlasuje. Je však povinný Sociálnej poisťovni oznámiť začiatok a skončenie prerušenia povinného poistenia. Túto oznamovaciu povinnosť si splní odovzdaním tlačiva Registračný list FO v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: socpoist.sk

Podobné články

  • Exekútor je oprávnený siahnuť nielen na príjmy plynúce živnostníkovi z podnikania ale aj na jeho súkromný majetok, a to vrátane majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
     

  • Čo je potrebné na začiatok vybaviť, ak chce podnikateľ vyrábať bezlepkové cestoviny?

  • Charkteristika jednotlivých druhov podnikania. Ich výhody, nevýhody.

DISKUSIA