Zlepšenie poskytovania inovácií politík v rámci priemyselného odvetvia 4.0 v Európe

 

V dôsledku rôznych faktorov, ako je napríklad presun práce do Ázie, prínos priemyslu do hospodárstva EÚ klesá. Odráža to potrebu transformovať súčasný priemysel na inteligentnejší. Výsledky European innovation scoreboard však ukazujú, že počet MSP s inovatívnymi výrobkami alebo procesmi sa v roku 2017 znížil o 18 bodov v porovnaní s rokom 2010 a nie všetky krajiny EÚ sú na rovnakej úrovni inovácií a inteligentnej špecializácie.

Preto je nevyhnutné zaviesť v súčasných politikách potrebné zmeny, aby sa dosiahla skutočná inteligentná transformácia európskeho priemyslu, s konečným cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a dosiahnuť cieľ stanovený Európskou komisiou, čo znamená zvýšiť podiel výroby na HDP z 15 % až na 20 % do roku 2020.

Na zavedenie zmien v európskom priemysle vplývajú klastre. Klastre sú vhodnou platformou pre spoluprácu, výmenu informácií a podporu rozvoja inovácií a internacionalizácie. European Cluster Panorama 2016 ukazuje, že mzdy v rozvinutejších klastroch sú takmer o 3% vyššie ako v odvetviach, ktoré sa nenachádzajú v takýchto regionálnych zoskupeniach.  Zmena politiky regionálnych klastrov tak povedie k väčšej miere transformácie priemyslu.

Cieľom projektu INNO INDUSTRY je zvýšenie podielu klastrov, ktoré vyvíjajú činnosti na podporu transformácie smerom k Priemyslu 4.0 do roku 2022, prostredníctvom zlepšenia regionálnych a národných politík.

INNO INDUSTRY navrhuje vytvoriť v každom regióne ako aj na medzinárodnej úrovni strategické pracovné skupiny, s cieľom zdieľať osvedčené postupy a poznatky súvisiace s klastrovými aktivitami a propagáciou Priemyslu 4.0, ako základ pre vypracovanie a implementáciu akčných plánov, pre relevantné identifikované regionálne politiky v adresovaných regiónoch.  Kľúčovými výstupmi projektu sú regionálne SWOT analýzy v 10 regiónoch EÚ, identifikácia a zdieľanie najmenej 30 príkladov dobrej praxe týkajúcich sa klastrov a Priemyslu 4.0 a 10 akčných plánov na zavedenie zlepšení relevantných politík. V prípade Slovenska je relevantným nástrojom Operačný program Integrovaná infraštruktúra a jeho opatrenia na podporu klastrov.

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/innoindustry/

Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavný partner:

Partneri:

Aktuálne správy:

 

Sledujte aktuálne dianie v rámci projektu TU

 

Kontakt:

Petra PAZERINI

pazerini@sbagency.sk

+421 2 20 36 33 73