Zmeny v označovaní pekárskych výrobkov

Vyhláška o pekárskych výrobkoch upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, manipuláciu a umiestňovanie pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a cestovín na trh.

Členenie a označovanie pekárskych výrobkov bude po novom nasledovné:

  • V názve pekárskych výrobkov sa musí uviesť ich začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.
  • V zložení chleba sa musí uviesť percentuálny podiel hlavnej mlynskej zložky z celkovej hmotnosti zložiek použitých na jeho výrobu.
  • Nebalený pekársky výrobok možno označiť slovom „čerstvý“, ak spĺňa podmienky podľa § 2 písm. i) vyhlášky.
  • Nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazí, ale spotrebiteľovi ho ponúka v rozmrazenom stave, sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovom „rozmrazené“.

Pekársky výrobok vyrábaný inde ako v pekárni dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“.

Ak ide o pekársky polotovar umiestnený na trh, v označení sa musí uviesť aj návod na použitie. Ak ide o nebalený pekársky výrobok určený na predaj, musí sa uviesť na dostupnom mieste jeho zloženie a členenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1. Strúhanka vyrábaná z chleba sa musí označiť ako „strúhanka vyrábaná z chleba“.

Členenie a označovanie cestovín

Na obale cestoviny sa musí po novom uviesť

  • v názve cestoviny jej začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2,
  • ak ide o vaječnú cestovinu, množstvo použitých vaječných zložiek v prepočte na celé vajcia a na 1 kg múky,
  • ak ide o nesušenú cestovinu, údaj o tom, že je to nesušená cestovina, podmienky jej skladovania a dátum spotreby,
  • časový údaj, do ktorého sa po otvorení obalu odporúča spotrebovať, ak ide o cestovinu balenú v ochrannej atmosfére alebo o vákuovo balenú cestovinu,
  • označenie náplne, ak ide o plnenú cestovinu.

Vyhláška č. 24/2014 Z. z., o pekárenských výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách; účinnosť od 1. apríla 2014.

Podobné články

DISKUSIA