Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Coworking Akceleračného programu

 
   

Priestor na kreovanie Vašich podnikateľských nápadov

Staňte sa na 4 mesiace členom výnimočnej komunity, získajte nové kontakty a pracujte na nových podnikateľských projektoch aj vy.

 

Slovak Business Agency, (ďalej len „SBA“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Coworking Akceleračného programu (ďalej len „Coworking AP“), poskytovanú v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 4 OPVaI, kód ITMS2014 + 313041I861 a to na

 40 miest v Coworkingu AP.

Národný projekt NPCII – BA kraj je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

Výzva je otvorená.

1.Popis služby

Čo je Coworking Akceleračného programu?

Coworking AP predstavuje priestor, kde sa stretávajú osoby z rôznych profesií a oblastí. V takomto pracovnom priestore pracuje každý člen individuálne a/alebo v tímoch na svojich aktivitách, pričom vzájomnou interakciou jednotlivých členov môžu vznikať nové pracovné kontakty a spoločné podnikateľské projekty.

Každý člen Coworkingu AP získa:

→   prístup do Coworkingu AP nonstop (24 hodín denne) po dobu maximálne štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov;

→   vlastný pracovný stôl;

→   vlastnú skrinku na úschovu osobných vecí;

→   wifi pripojenie na internet;

→   prístup k multifunkčnému zariadeniu (tlačiareň).

2.Podmienky získania služby

Členom Coworkingu AP môžu byť iba fyzické osoby nepodnikatelia z radov širokej verejnosti s trvalým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja[1], spĺňajúci nasledovné podmienky:

a)   nesmú byť podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu, a zároveň,

b)   nesmú byť ani podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pre účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa.

Každá oprávnená fyzická osoba môže členstvo v Coworkingu AP čerpať len jedenkrát počas trvania realizácie Národného projektu NPC II – BA kraj. Služba je poskytovaná bez spolufinancovania žiadateľa.

Prečo iba Bratislavský kraj?

Coworking AP sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. O členstvo v Coworkingu AP sa môžu uchádzať fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja, ktorí spĺňajú podmienky tejto Výzvy.

3.Kritériá výberu

Máte super podnikateľský nápad? Chcete na ňom zapracovať v našom Coworkingu AP? Hľadáme práve vás!

Hlavným kritériom pri výbere členov Coworkingu AP je či žiadateľ vie v Žiadosti o členstvo v Coworkingu AP (ďalej len „Žiadosť“) definovať konkrétny účel využitia Coworkingu AP , ktorý je spojený so zámerom pracovať na podnikateľskom nápade alebo projekte. Žiadosť je vyhodnocovaná najmä na základe rozpracovanosti podnikateľského nápadu/projektu a konkurencieschopnosti nápadu/projektu na trhu. V prípade, že máte záujem zapojiť sa do Coworkingu AP ako tím, každý žiadateľ podáva Žiadosti individuálne. Príslušnosť k tímu sa odporúča uviesť do Žiadosti. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok a posúdenie kapacitných možností Akceleračného programu je v kompetencii Manažéra Akceleračného programu.

 

4.Proces získania služby

 

Výberový proces pozostáva z viacerých krokov:

1.     Žiadateľ o Coworking AP na základe Výzvy, zverejnenej na webovej stránke SBA a/alebo NPC, podá Žiadosť.

2.     Manažér Akceleračného programu skontroluje a vyhodnotí Žiadosť.

3.     Manažér Akceleračného programu má právo požiadať žiadateľa o Coworking AP o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné pre vyhodnotenie žiadosti.

4.     Žiadosť je vyhodnocovaná najmä na základe opisu rozpracovanosti podnikateľského nápadu/projektu a konkurencieschopnosti nápadu/projektu na trhu.

5.     Manažér Akceleračného programu, na základe vyhodnotenej Žiadosti a disponibilných priestorových kapacít Coworkingu AP, rozhodne o pridelení pracovného miesta.

6.     S vybranými žiadateľmi, ktorí získajú podporu vo forme Coworkingu AP, je podpísaná Zmluva o členstve v Coworkingu AP.

 

Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva elektronicky TU.

 

Prihlasovanie sa do Výzvy na Coworking AP prebieha do

 20.10.2017.

Na Žiadosti podané po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Národný projekt NPC II – BA kraj (2017-2023) je projekt realizovaný SBA v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Viac o službách pre podnikateľov aj nepodnikateľov nájdete na webovej stránke NPC.

 

Plagát na stiahnutie TU.

Kontaktné údaje pre záujemcov: ap@npc.sk.

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

 811 09 Bratislava

 agency@sbagency.sk

 tel.: +421 220 363 224

Kód projektu ITMS2014+ 313041I861                                                     Národný projekt NPC II – BA kraj


[1]Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského kraja.