Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Programu na podporu startupov (2017-2020)

Získaj experta, ktorý ti pomôže s úspešnou realizáciou tvojho nápadu. Výzva Komponentu 2 iniciatívy Startup Sharks (ďalej len „Startup sea“) je otvorená. Tvoj expert ti poradí, ako sa stať žralokom vo vlnách biznisu.

Do výzvy sa môžete zapojiť už od 30. 08. 2017

Slovak Business Agency ako vykonávateľ štátneho programu na podporu startupov (2017-2020) zverejnený v Obchodnom vestníku 54/2017 dňa 17. 03. 2017 (ďalej len „Program“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Programu vo forme konzultácii a odborného poradenstva (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - nepodnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu na podporu startupov (2017-2020) vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s účasťou na podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 1. zúčastniť sa konzultácií a odborného poradenstva môže výlučne občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nie je podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu. Fyzická osoba – nepodnikateľ zároveň nesmie byť podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa,
 2. žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva,
 3. v prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory s úspešným žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“),
 4. Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Programe, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva,
 5. refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany Slovak Business Agency následne možná,
 6. žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Programe, Výzve a/alebo Zmluve,
 7. najnižšia výška podpory v rámci Programu nie je stanovená a najvyššia výška podpory v rámci Programu predstavuje sumu 25 000,- EUR,
 8. na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

Do čoho sa môžete zapojiť?

Aktivity Startup sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

Prihlásenie sa do Výzvy

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: poradenstvo@sbagency.sk.

Žiadosť a povinné prílohy

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

 1. Projektový zámer fyzickej osoby,
 2. Vyhlásenie fyzickej osoby,
 3. Prezentácia startupu/nápadu,
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 5. CV žiadateľa,
 6. CV experta,  ktorého si žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere.

Expert musí spĺňať nasledujúce kritéria:

 • musí byť daňový rezident SR a platca odvodov v SR*,
 • nesmie byť blízka osoba žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Slovak Business Agency do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Slovak Business Agency Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie výberovej komisii a to v súlade so Zákonom.

Zloženie výberovej komisie/záverečnej hodnotiacej komisie

Výberová/záverečná komisia je zriadená štatutárnym zástupcom Slovak Business Agency a má najmenej 3 (troch) členov.

Výberovú/záverečnú hodnotiacu komisiu tvorí 6 (šesť) členov v nasledujúcom zložení:

 • 3 (traja) zástupcovia Slovak Business Agency,
 • 1 (jeden) zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
 • 1 (jeden) externý odborník z podnikateľskej praxe,
 • 1 (jeden) zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Výberová komisia/záverečná hodnotiaca komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených v tejto Výzve.

Postup hodnotenia

Všetky žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá na predkladanie projektových zámerov, budú hodnotené v dvojkolovom výberovom procese. V prvom výberovom kole nezávislý expert vypracuje odborný posudok na projektový zámer. V druhom výberovom kole výberová komisia rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o podporu na základe: trhového potenciálu; inovatívnosti projektového zámeru; kvality vypracovanej žiadosti a projektového zámeru a relevantnosti požadovanej podpory pre (startup) Žiadateľa.

Termíny uzávierok

Termín uzavretia výzvy: 30.09.2017

Termín poslednej konzultácie a/alebo odborného poradenstva: 31.01.2018                    

Predpokladaný termín vyhodnotenia žiadosti: október 2017

Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu: indikatívne 200 000,- EUR

Viac o iniciatíve Startup Sharks tu.

Príklad

Žiadateľ XY ma záujem o odborné poradenstvo zo strany experta. Čo všetko získa?

Slovak Business Agency uhradí odmenu expertovi spojenú s poskytovaním podpory formou konzultácií a odborného poradenstva:

 • úhrada odmeny expertovi, max. vo výške 10 hodín týždenne,
 • celková výška podpory pre žiadateľa nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (v celkovej cene práce mentora/mentorov). Slovak Business Agency vypláca odmenu expertovi na základe reálne odkonzultovaných hodín, počas celej doby realizácie poskytovania podpory.

Bližšie informácie o poskytovanej podpore vo forme konzultácií a odborného poradenstva:

 • v rámci Startup sea je poskytovaná podpora vo výške 100% úhrady oprávnených výdavkov. Slovak Business Agency zabezpečuje náklady spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva expertmi bez spolufinancovania zo strany žiadateľa. Celková výška podpory pre žiadateľa v rámci Startup sea nesmie presiahnuť sumu 25 000,- EUR (v celkovej cene práce experta/ov),
 • žiadateľ uvedie svoju preferenciu na konkrétneho experta v projektovom zámere, resp. požiada o sprístupnenie zoznamu/ databázy expertov SBA v preferovanej expertnej oblasti,
 • o schválení experta rozhoduje komisia,
 • poskytnúť podporu 1 (jednému) žiadateľovi v rámci Startup sea je možné len jednorazovo, v období do 31.03.2018. Podpora v rámci Startup sea môže byť poskytnutá len na tie aktivity projektového zámeru, na ktoré ešte nebola v minulosti poskytnutá takáto podpora,
 • celková výška pomoci pre prijímateľa v rámci komponentu 2 nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (celková cena práce experta/ov) počas doby trvania Programu na podporu startupov (2017-2020),
 • žiadateľ môže mať počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory 1 (jedného) a/alebo viac expertov v rôznych expertných oblastiach, maximálne však 3 (troch),
 • po schválení podpory zo strany výberovej komisie, Slovak Business Agency uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory,
 • maximálny počet hodín konzultácií počas celého obdobia trvania poskytovania podpory bude podielom maximálne 25 000,- EUR a hodinovej sadzby experta/ov v celkovej cene práce,
 • maximálny rozsah konzultácií a odborného poradenstva s jedným expertom predstavuje 10 hodín týždenne,
 • po každej konzultácií expert zašle obratom Slovak Business Agency konzultačný výkaz, kde popíše priebeh konzultácie, žiadateľ každý mesiac zašle formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí podpory,
 • expert každý mesiac zašle Slovak Business Agency dvojstranne podpísaný pracovný výkaz,
 • po ukončení poskytovania podpory zo strany experta, žiadateľ zašle Slovak Business Agency záverečnú dokumentáciu podľa Zmluvy, následne nezávislý hodnotiteľ vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude pokladom pre záverečnú hodnotiacu komisiu,
 • žiadateľ osobne odprezentuje záverečnú dokumentáciu pred záverečnou hodnotiacou komisiou,
 • v prípade ak záverečná hodnotiaca komisia rozhodne o nenaplnení výstupu Podpory určeného v zmluve o poskytnutí podpory, žiadateľ má povinnosť uhradiť Slovak Business Agency zmluvnú pokutu, ktorá zodpovedá výške finančných prostriedkov vynaložených Slovak Business Agency na celé obdobie trvania poskytnutia podpory.

V prípade záujmu o získanie podpory vo forme konzultácií a odborného poradenstva Vám radi poradíme.

 

Výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

poradenstvo@sbagency.sk*V prípade, ak expert nie je daňovým rezidentom a platcom odvodov v SR, žiadateľ berie na vedomie prípadnú administratívnu záťaž spojenú s prihlásením experta do príslušných registrov.