2 novely a 2 zákony - marcová bilancia (2013)

Čo nové vstúpilo do platnosti? Pozrite si, čo nového priniesol marec v oblasti zákonov.
 

Zákon č. 30/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – účinnosť od 1.3.2013 s výnimkou čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013

Uvedená novela zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola prijatá za účelom spresnenia a doplnenia doterajšej zákonnej úpravy podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu.
 

Zákon č. 33/2013 Z.z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 – účinnosť od 1.3.2013

V uvedenom zákone o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 sa upravuje zníženie sadzby dane z minerálnych olejov vo výške 153,00 eur na 1000 litrov. Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu veľkých dobytčích jednotiek alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby.  Vypočítanú výšku dotácie bude musieť farmár preukázať dokladom o kúpe minerálneho oleja zdaneného na daňovom území Slovenskej republiky a výpisom z evidencie spotreby minerálneho oleja na farme. Tento druh pomoci sa bude uplatňovať len v roku 2013, a to na celý sektor poľnohospodárstva, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu podniku a očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k rozvoju sektora.
 

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 15.3.2013

Nová právna úprava rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady). Jednak sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu titaničitého, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii.
 
Proces integrovaného povoľovania sa riadi všeobecnými princípmi a procesnými pravidlami Správneho poriadku. Prevádzky, ktoré nespadajú pod zákon č. 245/2003 Z. z., ktorých prevádzkovatelia majú v úmysle vykonávať činnosť aj po 6. júli 2015 a nemajú IP, sú povinní podať žiadosť v lehote určenej vo výzve správneho orgánu, inak najneskôr do 31.12.2014. Títo prevádzkovatelia (vykonávajúci činnosti, ktoré budú novými aktivitami v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia) môžu vykonávať činnosti bez integrovaného povolenia do 6. júla 2015. Správny orgán rozhodne o ich žiadostiach do 6. júla 2015. Pre fungujúce prevádzky bude kontrola podľa § 20 nového zákona účinná od 7. januára 2014.
 

Zákon č. 64/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov – zákon nadobúda účinnosť 1.5.2013 okrem čl. I bodu 3 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Účelom novely Občianskeho súdneho poriadku je zabezpečiť dôsledné plnenie úloh prokuratúry Slovenskej republiky pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky. A to vo veciach uvedených v § 35 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý taxatívne vymedzuje prípady, kedy je prokurátor oprávnený vstúpiť do začatého občianskeho súdneho konania.
 
Zároveň sa upravuje podrobnejšie problematika tzv. hromadných podaní. Hromadné podanie tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým istým účastníkom v jeden deň. Ak ide o hromadné podanie, pridelia sa iba podania, ktoré sú tomuto súdu adresované, ostatné podania súd odošle súdu, ktorý účastník určil v podaní. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované. Ak je hromadné podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd podania podľa prvej vety odošle elektronickými prostriedkami. Podania, ktoré tvoria hromadné podanie a sú podľa svojho obsahu návrhmi na začatie konania, prideľuje súd priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť prideľovania ostatných podaní.
 
V sadzobníku súdnych poplatkov v zákone č. 71/1992 Zb. sa vkladá poplatok za spracovanie hromadného podania a upravuje sa sumy poplatkov súvisiacich s hromadnými podaniami.

Podobné články

  • Od 1. januára 2014 máte povinnosť elektronicky predkladať kontrolný výkaz s podrobnými údajmi o vyhotovených a prijatých faktúrach o dodaní služby alebo tovaru v tuzemsku.

  • Júlové novely zákonov sa točia okolo bezpečnosti hračiek, stavebného zákona, investičných fondov, BOZP, ochrany nefajčiarov a verejného obstarávania.

  • Od 1. februára dochádza k zmenám v Obchodnom zákonníku. Jeho novelizácia obmedzuje lehotu splatnosti faktúr, presnejšie definuje nekalú súťaž či rieši stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem.

DISKUSIA