Národné podnikateľské centrum

Cieľ projektu

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“ poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb.

Pre koho sú služby určené?

 • začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu
 • záujemcovia o podnikanie
 • kreatívnia inovatívni ľudia, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu

Obsah služieb NPC

Akceleračný program

Čo tu môžete získať
 • odborné poradenstvo
 • vzdelávacie kurzy
 • podujatia zamerané na rozvoj podnikateľského potenciálu
 • podpora podnikania mladých ľudí, žien, seniorov alebo zamestnancov, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním
 • uzavretý intenzívny cyklus pre vybraných záujemcov
 • tematické prednášky, workshopy, stretnutia s úspešnými podnikateľmi

Komu je určený

 • fyzickým oosobám - nepodnikateľom

Stážový program

 MSP a záujemcovia o podnikanie tak získajú nové poznatky, skúsenosti od domácich i zahraničných odborníkov z rôznych oblastí, kontakty zo zahraničných inštitúcií, univerzít, alebo odborných organizácií najmä na podporu podnikania.
 
Čo tu môžete získať
 • pobyty a stáže vo vybranej destinácii a na medzinárodných odborných podujatiach
 • účasť na zahraničných stážach
 • účasť na kombinovaných slovensko – zahraničných stážach
 • poradenské služieb od domácich a zahraničných expertov a mentorov

Komu je určený

 • existujúcim podnikateľom
 • záujemcom o podnikanie

Inkubačný program  

Čo tu môžete získať
 • fyzické členstvo
 • virtuálne členstvo

Komu je určený

 • začínajúcim podnikateľom, ktorí v čase podania žiadosti o vstup do programu majú maximálne 3 roky od dátumu registrácie OR SR alebo inom registri

Pobyt firiem v inkubátore môže trvať maximálne 3 roky. Počas tohto obdobia firmy podliehajú pravidelnému vyhodnocovaniu svojej činnosti v inkubátore. Po absolvovaní inkubačného programu by mala mať inkubovaná firma vybudované dostatočné zázemie, na základe ktorého je schopná opustiť zvýhodnené prostredie inkubátora a rozvíjať sa na trhu samostatne.

Rastový program

Čo tu môžete získať
 • semináre zamerané na rôzne oblasti podnikania
 • individuálne odborné poradenstvo ( krátkodobé a dlhodobé)

Komu je určený

 • podnikateľom, ktorí majú potenciál rásť, inovovať, zväčšovať svoj trhový podiel, či územne expandovať nielen na slovenskom trhu, ale aj posilňovať svoju konkurencieschopnosť, uzatvárať obchodné partnerstvá a expandovať na zahraničné trhy

Front Office

Vo Front Office ddostanú záujemci také informácie, ktoré im pomôžu pri rozbiehaní podnikania a podnikaní samotnom.
Front Office poskytuje širokú škálu informácií o finančných a nefinančných službách a produktoch pre klientov tak, aby pokryli čo možno najširší rozsah tém.

Komu je určený 

 • začínajúci  a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu
 • záujemcovia o podnikanie (vrátane registrovaných nezamestnaných, príslušníkov znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva ako napr. ženy, migranti, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod., študenti, absolventi, doktorandi, výskumníci a širšia verejnosť)
 • kreatívni a inovatívni ľudia, ktorí uvažujú o realizácii svojho business nápadu či produktu

Creative point

Creative Point je tvorivá dielňa, ktorá slúži na rozvoj zručností a tvorivých nápadov pre zhotovovanie prototypov, modelov či dizajnov.
 

O projekte

Národný projekt
Operačný program Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja
Hlavný partner projektu Centrum vedecko-technických informácií SR
Názov projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa
Celkové oprávnené výdavky 9 989 602,86 €
Realizácia 05/2014 – 10/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU
Vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou

Špecifický cieľ projektu 1
Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.

Špecifický cieľ projektu 2
Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

 

Hlavný partner projektu

 

Podporovatelia projektu

Viac informácií TU

Súvisiace články:

Kick off meeting

Mediálne výstupy

Tlačová správa

Podobné články

 • FabLab je priestor, kde môžete zhmotniť svoje myšlienky a nápady, napríklad prostredníctvom 3D tlačiarne.

 • Článok uverejnený v časopise Quark v čísle 08/2014

 • Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

DISKUSIA