ONLINE S3 - SBA sa zapojila do nového projektu

 

Slovak Business Agency od mája 2016 realizuje dvojročný projekt “ONLINE PLATFORM FOR SMART SPECIALISATION POLICY ADVICE (ONLINE – S3), ktorého cieľom je vytvoriť elektronickú platformu rozšírenú o panel nástrojov, aplikácií a on-line služieb uľahčujúcim a napomáhajúcim národným a regionálnym orgánom v EÚ vypracovať, aktualizovať, vylepšiť a implementovať agendu inteligentnej špecializácie, tzv. RIS3.

Úlohou SBA v projekte je, okrem iného, šíriť povedomie o vznikajúcej platforme medzi širokou verejnosťou, vrátane inštitúcií verejného a súkromného sektora. Práve tieto - verejný sektor, podnikateľské subjekty, inštitúcie a organizácie z oblasti vedy, výskumu a inovácií, vrátane univerzít (tzv. princíp štvorpartity alebo „quadruple helix“), sa podieľali na tvorbe slovenskej RIS3 (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky) a spolupracujú pri jej implementácii. Testovaním, pripomienkovaním a neskôr využívaním nových inovatívnych technológií, nástrojov, aplikácií a online služieb, ktoré bude platforma ponúkať, môžu i účastníci slovenskej, príp. českej, či inej, štvorpartity, za pomoci SBA, získať možnosť vylepšiť a realizovať svoju RIS3 oveľa jednoduchšie, efektívnejšie a rýchlejšie. 

Platforma sa bude testovať v štyroch rôznych krajinách s rôznymi úrovňami rozvoja RIS3. Projekt dáva šancu všetkým relevantným hráčom zapojiť sa, a to prostredníctvom otvorenej výzvy, ktorá je oficiálne publikovaná na stránke TU.

V súčasnosti sú už vybrané prvé dve pilotné oblasti a to - Škótsko a centrálna oblasť Grécka, pričom dve ďalšie vzídu zo spomínanej otvorenej výzvy.

Úspešný žiadateľ získa 98 000 Eur na testovanie inovatívnej platformy, jej aplikácií a e-služieb v novátorskom web prostredí pod vedením podporujúcich projektových partnerov v rámci  9-mesačného partnerstva.

Viac info o call-e nájdete TU.

Projekt ONLINE-S3 vznikol ako reakcia na výzvu programu Horizont 2020: Call for integrating Society in Science and Innovation. Jej cieľom je prostredníctvom inovácií, vedy a technologického rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalo udržateľný rast konkurencieschopnosti EU. 

 

Projekt realizuje Konzorcium dvanástich partnerov zo Španielska, Grécka, Belgicka, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Veľkej Británii a Fínska v nasledovnom zložení:

 

Univerzity a výskumné laboratóriá:

 

 

 

      

 

Spoločnosti a agentúry zamerané na výskum

 

    

 

 

     

 

Regionálne orgány

Region of Central Macedonia, Greece

http://www.onlines3.eu/

 

Aktuálne články:

ONLINE S3 otvorená výzva