Podmienky poskytnutia úveru

Záujemca

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.
 
O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:
 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.
O poskytnutie úveru sa nemôžete uchádzať, ak spĺňate ktorékoľvek z nižšie uvedených kritérií:
 • ste v konkurze alebo v likvidácii,
 • ste trestne stíhaný,
 • boli ste právoplatne odsúdený za majetkovú trestnú činnosť,
 • uzavreli ste dohodu o vyrovnaní s veriteľmi,
 • máte pozastavené podnikateľské aktivity,
 • ste účastníkom konania vyplývajúceho z takejto situácie alebo
 • ste v podobnej situácii vyplývajúcej z platných predpisov a nesplnili ste povinnosti týkajúce sa úhrady daní, poistného na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávateľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Výška úveru

Minimálna výška úveru je 2 500 eur. Maximálna výška úveru je 50 000 eur.

Účel použitia úveru

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:
 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a opravua prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.
Poskytnutý úver nesmiete použiť na iný, ako schválený účel.

Doba splatnosti úveru

Doba splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov, pričom presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na bankový účet Slovak Business Agency (SBA).
 
Všetky splátky úveru sú realizované vo výške a v termínoch podľa splátkového kalendára, ktorý je prílohou zmluvy o úvere. Slovak Business Agency (SBA) môže s vami dohodnúť splatenie zostatku úveru a príslušných úrokov pred lehotou splatnosti.

Vaše ostatné peňažné záväzky vzniknuté zo zmluvy o úvere, súvisiacich dokumentov a vyhlásení budete splácať podľa záväzkov prevzatých týmito dokumentmi.

Úroková miera

Úver je poskytovaný s úrokovou sadzbou na úrovni referenčnej sadzby v zmysle oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02). Pre určenie výšky úrokovej sadzby je rozhodujúci deň podpisu zmluvy o úvere (nadobudnutia jej platnosti). Vykonávateľ si v prípade zmeny oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb, zmeny iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, zmien na finančnom trhu vyhradzuje právo upraviť úrokové sadzby pre poskytovanie Úverov alebo upraviť mechanizmus stanovenia úrokovej sadzby, avšak iba takým spôsobom, aby nedošlo k poskytnutiu ani minimálnej pomoci v zmysle príslušných predpisov.
 
Výška referenčnej sadzby sa určuje ako súčet základnej sadzby a marže, pričom:
 • základná sadzba je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou komisiou, ktorá ju uverejňuje na svojej webovej stránke vždy pre konkrétne časové obdobie a
 • marža je závislá od ratingu príslušného Záujemcu a od úrovne ponúknutého zabezpečenia (kolateralizácia).

Úroky z omeškania

Slovak Business Agency (SBA) má právo v prípade omeškania so splátkou istiny a úroku požadovať od vás zaplatenie úroku z omeškania, ktorý predstavuje 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zabezpečenie Úveru

Ste povinný poskytnúť zabezpečenie Úveru. Rozsah a forma zabezpečenia je určená Slovak Business Agency (SBA) s prihliadnutím na rizikovosť Podnikateľského plánu, výšku úveru a vašu schopnosť splácať úver.

Chcem si to vytlačiť.

Podobné články

DISKUSIA