Postup poskytnutia úveru

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať ak spĺňate nasledovné podmienky:

  • ste fyzická (SZČO) alebo právnická (s.r.o., a.s. a pod.) osoba so sídlom na území SR,
  • ste malý podnikateľ - máte do 50 zamestnancov a obrat menej ako 10 000 000€,
  • ste bezúhonní,
  • máte vyrovnané záväzky voči štátu.

Postup podania žiadosti:

V prípade schválenia žiadosti je potrebné pred podpisom zmluvnej dokumentácie predložiť:

  • potvrdenie daňového úradu, sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní, že voči Vám neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti
  • výpis z registra trestov štatutárov
  • potvrdenie súdu, že nie ste v konkurze, reštrukturalizácii ani likvidácii
  • doklad preukazujúci, že ste oprávnení užívať priestory, v ktorých uskutočňujete podnikateľskú činnosť

 

Na stiahnutie

FAQ

Kontakty

 

Podobné články

DISKUSIA