Pripravte sa na daňovú kontrolu

Daňová kontrola k vám môže prísť aj bez ohlásenia. Pripravte sa na to, že preverí všetky vaše doklady.

Začať sa musí do 40 dní

Výkon daňovej kontroly musí správca dane oznámiť písomne s uvedením presného dátumu a miesta začatia kontroly. V prípade, že vám dátum nevyhovuje, do 8 dní od doručenia oznámenia si môžete dohodnúť nový termín kontroly. Dôležitou podmienkou je, že daňová kontrola sa musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o jej začatí.

Sú aj prípady, keď vám správca dane kontrolu vopred oznámiť nemusí. Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, ak hrozí, že účtovné alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní.


Keď je to potrebné, odvolajte sa

Po tom, ako dostanete písomné oznámenie od daňového úradu s dátumom, kedy sa začne kontrola, budete mať čas na zabezpečenie všetkých dokladov, ktoré by vám mohli chýbať. V oznámení sa dozviete aj to, ktoré zdaňovacie obdobie, a ktorý druh dane budú inšpektorov zaujímať.

Ďalej máte ako kontrolovaný subjekt povinnosť zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly. Ak to nemôžete zabezpečiť, napríklad pre prebiehajúcu rekonštrukciu vašich administratívnych priestorov, musíte daňovému úradu požičať všetky doklady, ktoré si od vás vyžiada. Takýto spôsob prepožičania dokladov, a teda samotný priebeh daňovej kontroly v priestoroch daňového úradu sa uplatňuje aj v prípade malých živnostníkov alebo firiem, ktoré nemajú veľké množstvo dokladov.

Počas celej kontroly môžete predkladať vlastné dôkazy a vysvetlenia k jej zisteniam. Ak sa vám nepáči postup kontrolórov alebo výsledky kontroly, máte právo uviesť svoje vysvetlenie v protokole a tiež uplatniť si námietku voči záverom alebo postupom.

 

Ak vám aj napriek tomu bude uložená pokuta a vy s tým nesúhlasíte, máte právo využiť opravné prostriedky a napokon aj právo domáhať sa žalobou na príslušnom súde preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu.


Výber závisí od zvolených kritérií

V podvedomí podnikateľov je zakotvené, že daňové kontroly sa sústredia na určité druhy činností, na nadmerné odpočty alebo na podnikateľov, ktorí sú dlhodobo v strate, čo však nie je pravda. Daňové úrady tvrdia, že výber kontrol a kontrolovaných subjektov sa uskutočňuje automaticky, elektronicky na základe výberu podľa určitých zadaných kritérií.

 

Výber kontrolovaných subjektov závisí do určitej miery od toho, aké kritériá si daňové riaditeľstvo určí. Napríklad niekedy to môže byť zameranie na novovzniknuté subjekty, niekedy sa zamerajú na daň z pridanej hodnoty v určitom roku, niekedy na kontroly subjektov, ktoré podnikajú ako SZČO a zároveň majú podiel v obchodnej spoločnosti.

Každopádne napríklad vzniknutý preplatok na dani z príjmov nemusí byť automaticky dôvodom na daňovú kontrolu. Daňoví úrad môže preveriť aj skutočnosti týkajúce sa zamestnancov podávajúcich samostatne daňové priznanie. Tu ide však väčšinou o technické kontroly skutočností, nakoľko tieto musia byť doložené priamo pri daňovom priznaní. Na rozdiel od živnostníkov, ktorí k daňovému priznaniu nedokladajú žiadnu účtovnú knihu ani iný súpis príjmov či výdavkov okrem výkazov účtovnej závierky, ak majú túto povinnosť.

 

Čo kontrolórov zaujíma

Pripravte sa na to, že daňová kontrola preverí všetky vaše doklady. Dôležitou súčasťou kontroly je overenie dodržiavania zákona o účtovníctve:

  • či je všetko riadne účtované,
  • či máte všetky príjmové a výdavkové doklady, a
  • či je skutočná výška príjmov a výdavkov zhodná s tým, čo ste priznali v daňovom priznaní.

 

Kontrolóri budú skúmať tiež

  • oprávnenosť výdavkov a odpočtu DPH,
  • či sú doklady po formálnej stránke správne, či obsahujú všetky údaje, ktoré obsahovať majú.

 

Často sa kontrolóri zameriavajú aj na inventarizáciu účtovníctva a jej dodržiavanie. Kontrola sa zaujíma o všetko. Na marketingových oddeleniach firiem aj o zmluvy, fotografie, všetky reklamné nosiče.

O niečo jednoduchšie to v prípade daňovej kontroly majú podnikatelia uplatňujúci si paušálne výdavky. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov, nemusíte mať žiadne doklady o výdavkoch a v podstate nemusíte mať ani výdavky. Tento model zdaňovania príjmov je administratívne menej náročný a v prípade daňovej kontroly aj takmer nepostihnuteľný za predpokladu, že daňovník všetky príjmy priznal a uviedol v daňovom priznaní.


Do 8 dní sa môžete vyjadriť

 

Ak nebudete s kontrolou spolupracovať, daňový úrad si môže zistiť základ dane a určiť daň podľa rôznych pomôcok. Môže si vyžiadať aj vyjadrenia zo štátnych orgánov, ale aj z obcí. V predbežnom opatrení sa môže daňovníkovi nariadiť, aby sa zdržal určitého konania.

 

Protokol podpisuje kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca a taktiež zamestnanec správcu dane. Ak to odmietne alebo ho neprevezme, alebo sa nezúčastní na prerokovaní protokolu v deň určený vo výzve, považuje sa tento deň za deň prerokovania a doručenia protokolu.

 

Daňový úrad nemá určenú lehotu, do ktorej musí konateľa firmy informovať o výsledku kontroly. Musí mu len doručiť protokol s výzvou na vyjadrenie a prerokovanie.

 

Odo dňa jej doručenia môže daňový subjekt uplatniť námietku proti postupu pri výkone kontroly. Potom má právo do 8 pracovných dní sa k protokolu vyjadriť, pričom zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

 

Podobné články

DISKUSIA