Príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Pri splnení určitých podmienok môžu podnikatelia získať nenávratný príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je upravený v § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto.

Podmienky získania príspevku

 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť v evidencii najmenej 3 mesiace,
 • zachovať vytvorené pracovné miesto musíte najmenej 24 kalendárnych mesiacov.

Výška príspevku

Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku je závislá:
 • od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu a
 • od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
Bližšie informácie zamestnávateľovi poskytnú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postupnosť krokov

Najprv písomne požiadajte o poskytnutie príspevku na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, spolu s prílohami na príslušnom UPSVaR, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto vytvorí. Na to podpíšete dohodu zamestnávateľa s UPSVaR.
 
K žiadosti je potrebné doložiť:
(pokiaľ sa predkladajú kópie, je ich potrebné podpísať štatutárnym zástupcom zamestnávateľa)
 1. Zriaďovaciu listinu /u podnikateľských subjektov kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace, kópia živnostenského listu, oprávnenia podľa osobitného predpisu a pod./, v prípade potreby aj kópiu dokladu o zriadení prevádzky
 2. Hodnovernú kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. kópiu listu vlastníctva
 3. Podnikateľský zámer v súvislosti s vytvorenými pracovnými miestami a bližším popisom činností, ktoré súvisia s prijatím uchádzačov o zamestnanie a pod., slúži len ako doplňujúci doklad
 4. Doklad nie starší ako 3 mesiace preukazujúci splnenie daňových povinností
 5. Doklad nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie
 6. Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácií, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní
 7. Čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ nemá voči žiadnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny záväzky po lehote splatnosti
 8. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania predkladá zamestnávateľ, ktorý vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v priebehu 5 rokov pred podaním žiadosti
 9. Čestné vyhlásenie o prehľade a úplnej informácií o všetkej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis resp. čestné vyhlásenie, že v uvedenom období neprijal žiadnu pomoc de minimis
 10. Čestné vyhlásenie, že žiadateľ nebol v ťažkostiach
 11. Ďalšie doplňujúce doklady v zmysle požiadavky poskytovateľa

Vyplácanie príspevku

Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 100 % celkovej ceny práce na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Je to súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Aj keď v citovanom ustanovení nie je uvedené, na čo môže byť príspevok použitý, teda či oprávnenými nákladmi sú len mzdové náklady, alebo oprávnenými nákladmi môžu byť aj investičné náklady, poprípade prevádzkové náklady, zastávame názor, že keďže sa príspevok poskytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, môže byť použitý len v súlade s jeho účelom, t.j. na priamu podporu zamestnávania formou poskytnutia príspevku na mzdu a poistné platené zamestnávateľov za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto.
 
Vyššie uvedené podporuje aj skutočnosť, že v dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uzatvorenej podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti medzi príslušným úradom práce a zamestnávateľom, určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vnútorným predpisom, sa zamestnávateľ zaviaže predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok žiada:
 • v dvoch vyhotoveniach žiadosť o úhradu platby a zároveň
 • 1 originál a 2 kópie dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy za zamestnancov zamestnávaných na vytvorených pracovných miestach, úhradu poistného na zdravotné, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie.
Za tieto doklady sa považujú: mzdový list alebo výplatná páska zamestnancov zamestnávaných na vytvorených pracovných miestach, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových prostriedkov; doklady o platbách preddavku poistného na zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie – mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, mesačný výkaz preddavku poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu zamestnávateľa, resp. potvrdenie banky o uskutočnení platby.
 
Zamestnávateľ je povinný predkladať účtovné doklady v rozsahu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 
Úrad poskytuje príspevok v dohodnutej výške na účet zamestnávateľa mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia kompletných dokladov uvedených vyššie.
 
Oprávnenými nákladmi na účely dohody uzatvorenej podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti medzi príslušným úradom práce a zamestnávateľom je tak súčet mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné, poistného na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto v zmysle podmienok dohody.
 
Znevýhodnený uchádzač (podľa § 8 ods. 1 zákona) je
a)   občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
b)   občan starší ako 50 rokov veku,
c)    občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov,
d)   občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,
e)   rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
f)    občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
g)   občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,
h)   občan so zdravotným postihnutím,
i)    občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
j)    štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl,
k)    občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
l)    občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
m)  občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,
n)   občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
o)   občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.

Podobné články

 • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

 • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

 • 100 000 eur pripravila Európska komisia pre víťazku ceny „Ženy inovátorky 2014“. Chce tak upriamiť pozornosť na podnikateľky, ktoré prinášajú na trh zaujímavé inovácie.

DISKUSIA