Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Pred riadnym zamestnaním pracovníkov môžete požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) o príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania (§ 49a ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.) sa myslí nadobudnutie praktických skúseností a pracovných návykov potrebných na vykonávanie požadovaných pracovných činností u poskytovateľa zapracovania.

Poskytnutie tohto príspevku je podmienené tým, že:
 • prijmete do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa u vás zapracovával viac ako jeden celý kalendárny mesiac,
 • prijmete ho nasledujúci deň po skončení zapracovania najmenej na obdobie 6 mesiacov.
Ak tento záväzok nesplníte, novú dohodu s UPSVaR môžete uzatvoriť najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa porušenia záväzku.
 
Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa vykonáva:
 • najdlhšie počas 3 kalendárnych mesiacov,
 • v rozsahu najviac 30 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa zapracovanie začalo vykonávať,
 • začiatok denného času zapracovania a jeho rozvrh určujete vy.
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zapracovanie na základe žiadosti, ktorú mu poskytne UPSVaR, alebo odporučenia UPSVaRu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na zapracovanie

UPSVaR poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý vykonáva zapracovanie, príspevok na zapracovanie mesačne vo výške sumy životného minima. Ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zapracovanie nevykonával celý kalendárny mesiac, príspevok sa mu poskytne v pomernej výške zodpovedajúcej počtu pracovných hodín. Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
 
Úhrada ďalších finančných prostriedkov počas zapracovania:
Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje zapracovania, UPSVaR uhrádza:
 • cestovné výdavky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na miesto vykonávania zapracovania a späť a výdavky na stravovanie podľa zákona,
 • preukázané výdavky na ubytovanie počas zapracovania, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, najviac vo výške 33,20 eur na deň,
 • výdavky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti,
 • náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie poskytovateľovi zapracovania a náklady na poistenie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie doma alebo v zahraničí,
 • náklady na úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie, ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie uzatvorí poistnú zmluvu o úrazovom poistení pre prípad úrazu počas vykonávania zapracovania najneskôr do dňa nástupu na zapracovanie.
Ak chcete zapracovávať znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, tak môžete predložiť písomnú žiadosť na UPSVaR, v územnom obvode, v ktorom máte svoje sídlo alebo prevádzku, v ktorej bude realizované zapracovanie, alebo na UPSVaR podľa evidencie konkrétneho znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorého máte záujem zapracovať.
 
Súčasťou tejto žiadosti je aj:
 • čestné vyhlásenie, že nemáte evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nie ste v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní, ktoré nie je staršie ako 1 mesiac,
 • špecifikácia miest na zapracovanie pred prijatím do zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, v prípade, ak predkladáte žiadosť na viac profesií a druhov vykonávaných činností, vyšpecifikujte ich v tejto prílohe k žiadosti,
 • zriaďovacia listina, u podnikateľských subjektov overená kópia výpisu z obchodného registra, živnostenský list a pod. nie staršie ako 3 mesiace,
 • overená kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. overený list vlastníctva.
Kompletnú žiadosť môžete predložiť súčasne na viaceré UPSVaR.
 
Základné informácie o možnosti zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u poskytovateľa zapracovania v zmysle § 49a zákona o službách zamestnanosti poskytne zamestnávateľom v regióne UPSVaR.
 

Podobné články

 • Crowdfunding patrí medzi novo vznikajúce alternatívne formy financovania spájajúce priamo tých, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky a chcú ich požičať alebo investovať s tými, ktorí potrebujú prostriedky na financovanie konkrétneho projektu.

 • Slovenskí študenti môžu vyhrať 15 000 eur na rozvoj svojho podnikania. Všetko, čo k tomu potrebujú je preukázať podnikateľský potenciál, inovácie vo svojom sektore a jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie.

 • 100 000 eur pripravila Európska komisia pre víťazku ceny „Ženy inovátorky 2014“. Chce tak upriamiť pozornosť na podnikateľky, ktoré prinášajú na trh zaujímavé inovácie.

DISKUSIA