Zaplatiť faktúru musíte do 60 dní

V roku 2011 bola v Úradnom vestníku EÚ vydaná nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Smernica upravuje všetky obchodné transakcie medzi súkromnými alebo verejnoprávnymi podnikmi. Vzťahuje sa na platby medzi podnikmi navzájom a platby medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy (bola vydaná najmä kvôli malým a stredným podnikom). Členské štáty EÚ ju mali za úlohu zapracovať do svojho práva najneskôr do 16. marca 2013. Slovensko tak urobilo predpisom č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník (513/1991 Zb.) s účinnosťou od 1. februára 2013.

Od 1. februára dochádza k zmenám v Obchodnom zákonníku. Jeho novelizácia obmedzuje lehotu splatnosti faktúr, presnejšie definuje nekalú súťaž či rieši stále sa zvyšujúci počet prípadov tzv. katalógových firiem.
 
Novela prináša aj nasledovné zmeny:
 • Zmluvne dohodnutá lehota na zaplatenie nesmie po novom presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry (alebo dokladu podobnej povahy).
 • 60 dní je možné rátať i odo dňa, keď veriteľ plnil zmluvou dohodnutý záväzok. Záleží na tom, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
 • Zmluvné strany sa samozrejme môžu individuálne dojednať na dlhšej lehote splatnosti. Takáto dohoda však nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa. Hrubý nepomer novela nedefinuje, čo v praxi sťaží jeho určovanie.
 • Ak sa má uskutočniť prehliadka plnenia, začína lehota na zaplatenie plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa prehliadka skončila.
 • 30 dňová lehota na zaplatenie platí pre subjekty verejného práva, ktoré novela presne zadefinovala, napr. štátne orgány, vyššie územné celky či obce.
 • Novela zavádza inštitút „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe“.
 • Za nekalú súťaž sa po novom bude považovať aj ak podnikateľ vo svojom obchodnom mene používa slovné prvky názvu alebo označenia verejného registra alebo inej evidencie (obchodný alebo živnostenský register) a týmto konaním môže vyvolať nebezpečenstvo zámeny obchodnej dokumentácie podnikateľa s korešpondenciou zasielanou orgánom zákonom povereným na vedenie verejného registra alebo inej evidencie. Napríklad používajú v obchodnom mene slová ako „register obchodu“, „register firiem“ a pod. tak, aby vyvolali v adresátovi ich obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny, prípadne ešte viac prehĺbili jeho omyl, z ktorého neskôr profitujú.
 • Ak vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným, pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť od februára úradne osvedčená v prípadoch:
  - rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovania o nepeňažnom vklade,
  - vymenovania, odvolania a odmeňovania konateľov,
  - rozhodovania o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
  - rozhodovania o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
  - rozhodovania o vymenovaní a odvolaní prokuristu.
Vyberáme zo smernice:
 • oneskorená platba = nedodržanie splatnosti určenej v zmluve alebo určenej zákonom
 • smernica sa nedotýka práva zmluvných strán dohodnúť sa na rozvrhu platieb v splátkach
 • splatnosť úroku z omeškania = nasledujúci deň po omeškaní platby alebo 30 dní po doručení faktúry alebo inej rovnocennej výzvy na platbu resp. 30 dní od dňa doručenia tovaru/dodania služby (ak je faktúra doručená pred dodaním tovaru/služby, tak platí druhá lehota)
 • nárok na úroky z omeškania = ak veriteľ splnil svoje zmluvné a zákonné záväzky a nedostal platbu riadne a včas (s výnimkou prípadu keď dlžník nie je za omeškanie zodpovedný)
 • výška úroku z omeškania = min 8 percentuálnych bodov nad sadzbu ECB pre refinančné operácie (za prvý polrok vždy sadzba k 1.1. b.r. a za druhý polrok sadzba k 1.7. b.r.), ale zabezpečenie paušálnej sumy min. 40 eur
 • veriteľ má právo požadovať náhradu opodstatnených nákladov vymáhania, ktoré prevyšujú paušál 40 eur (najmä trovy na advokáta a provízie inkasnej agentúre)
 • členské štáty musia vo svojom práve zaručiť možnosť dohody výhrady vlastníctva
 • členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo možné získať exekučný titul v prípade nesporných nárokov do 90 dní bez ohľadu na výšku dlhu
 

Podobné články

DISKUSIA