Druhé stretnutie projektových partnerov v Nitre

13. až 14. júna sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo v poradí druhé stretnutie partnerov medzinárodného projektu MOVECO.

Počas stretnutia partneri prezentovali priebežné výsledky svojich aktivít. Jednou z nich bolo spracovanie prehľadu strategických dokumentov na národnej aj regionálnej úrovni, ktorých zámer resp. cieľ sa týka obehového hospodárstva – partneri zmapovali najrelevantnejšie plány a programy za jednotlivé krajiny, ktoré budú ďalej analyzované v záverečných národných správach o R&D aktivite a využité aj pri formovaní transnárodnej stratégie pre prechod k obehovému hospodárstvu pre Dunajský región.

Prehľad R&D inštitúcií (univerzity, výskumné ústavy a súkromné spoločnosti) a ich projektov v oblasti obehového hospodárstva. Počas uplynulých mesiacov partneri mapovali vedecko-výskumnú alebo inovačnú činnosť v oblasti obehového hospodárstva vo svojej krajine prostredníctvom dotazníkov a osobných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií. V rámci Slovenskej republiky sme sa stretli so zástupcami fakúlt, výskumného ústavu a súkromnými spoločnosťami. Tieto organizácie svojimi výskumnými aktivitami pracujú na trvácnejších materiáloch a výrobných procesoch, ich recyklovateľnosti alebo svojim ekodizajnom výrobkov prispievajú k udržateľnejšej a zelenšej ekonomike.

Prezentácia analýz schém rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v jednotlivých krajinách. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, jednotliví partneri mapovali situáciu spoločností a organizácií zodpovednosti výrobcov prostredníctvom komplexného dotazníka. Rozhovorov sa zúčastnili rôzne subjekty, ktorých sa schémy RZV týkajú, ako napríklad výrobcovia vyhradených výrobkov, organizácie zodpovednosti výrobcov, zberové a recyklačné spoločnosti. Zisťovali sme napríklad prístup subjektov k inováciám, ochrane životného prostredia, ekodizajnu, ich náklady na účasť v schéme RZV atď.

Okrem prezentácií dostali priestor aj diskusie, brainstorming a neformálne rozhovory ohľadom budúcich plánovaných aktivít ako:

  • mobilná výstava obehovej ekonomiky,
  • publikácia „Your trash is my treasure“ zameraná na priblíženie myšlienky a nástrojov obehového hospodárstva a prezentáciu príkladov dobrej praxe,
  • online platforma pre obehové hospodárstvo pre prezentáciu dát (RZV schémy, požiadavky pre výrobky, náklady a povinnosti výrobcov, R&D mapovanie a služby podľa jednotlivých krajín) zotriedených podľa relevantnosti pre rôzne zainteresované strany,
  • virtuálne trhovisko, kde sa bude stretávať ponuka a dopyt v oblasti materiálov a odpadových prúdov, konzultácií, partnerstiev pri R&D pre podporu ekoinovácií.

Najbližšie výstupy projektu s konkrétnymi závermi (Národné a transnárodné správy ohľadom R&D situácie v obehovom hospodárstve a ohľadom inovačného potenciálu schém RZV) budú zverejnené koncom roka 2017.

Sledujte projekt MOVECO na sociálnych sieťach a buďte informovaní o jeho aktivitách a novinkách z oblasti obehového hospodárstva:   

Twitter: @MOVECO_Interreg

Facebook: @Moveco.Danube

LinkedIn: MOVECO - Interreg

Webová stránka projektu: www.interreg-danube.eu/moveco

Webová stránka programu: www.interreg-danube.eu

 

Ďalšie články: Budúcnosť patrí obehovej ekonomike