Konzultácia k metodikám strategického plánovania pre RIS3

V súlade s ex-ante kondicionalitou Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) členské štáty, či ich regióny mali navrhnúť a následne i implementovať tzv. Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3), a to v súlade so stratégiou EÚ 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Medzinárodný projekt Online S3, financovaný z európskeho programu Horizont 2020, si dáva za cieľ vytvoriť online S3 platformu rozšírenú o panel nástrojov, aplikácií a online služieb, ktoré budú národným a regionálnym orgánom v EÚ uľahčovať a napomáhať vypracovať, aktualizovať, vylepšovať, či  implementovať túto agendu.

Predpokladom na vytvorenie takejto platformy je zmapovanie a zhodnotenie použitých metód, online mechanizmov a elektronických služieb, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii pre strategické plánovanie RIS3. Z množstva metodológií bolo projektovým tímom vybraných 30 metodológií, ktoré sú rozdelené do 6 oblastí (analýza regionálneho kontextu, verejná správa (governance) riadenia procesov, vízia a strategické ciele, identifikácia priorít, súbor politík, monitoring a hodnotenie) a sú k dispozícii TU alebo priamo na projektovej stránke http://www.onlines3.eu/methods/.

V tejto súvislosti si Vás, zástupcov a predstaviteľov verejného i súkromného sektora, odborníkov, výskumných pracovníkov, členov a predstaviteľov občianskej spoločnosti, dovoľujeme osloviť s požiadavkou zapojiť sa do procesu hodnotenia týchto metodológií, či už z hľadiska užitočnosti metódy, jednoduchosti jej implementácie, dostupnosti dát, procesného hľadiska, z hľadiska nástrojov/aplikácií uľahčujúcich realizáciu, možností zlepšenia atď. a prispieť tak k vytvoreniu efektívnej online platformy, ktorá predstavuje v budúcnosti možnosť vylepšiť a realizovať svoju RIS3 oveľa jednoduchšie, efektívnejšie a rýchlejšie.

Svoje komentáre, názory, zistenia, postrehy môžete:

 

Vaše príspevky (preferovane v angličtine) sú určené výlučne pre potreby medzinárodného projektu ONLINE S3 a sú zdrojom informácií, na základe ktorých sa bude kreovať a dizajnovať nová platforma.

Ďakujeme veľmi pekne za vyjadrenie, aj za šírenie informácie ďalej.

Projektový tím ONLINE S3


O projekte: Slovak Business Agency od mája 2016 realizuje dvojročný projekt “ONLINE PLATFORM FOR SMART SPECIALISATION POLICY ADVICE (ONLINE – S3), ktorého cieľom je vytvoriť  elektronickú platformu rozšírenú o panel nástrojov, aplikácií a on-line služieb uľahčujúcim a napomáhajúcim národným a regionálnym orgánom v EÚ vypracovať, aktualizovať, vylepšiť a implementovať agendu inteligentnej špecializácie, tzv. RIS3.

 

Leták projektu

Prezentácia projektu

http://www.onlines3.eu/

 

Ďalšie články:

ONLINE S3 otvorená výzva

ONLINE S3 SBA sa zapojila do nového projektu