Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania - jún 2020

Dňa 30.6. 2020 sa konalo 2. stretnutie aktérov/zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania pod názvom „Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania“. Z dôvodu predchádzania rizík spojených s ochorením COVID-19 sa stretnutie uskutočnilo online formou prostredníctvom MS Teams.
 
 
 
Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia ministerstiev (MHSR, MPSVaR), neziskových organizácií, akademickej obce, sociálni investori a ďalší, ktorí sa téme sociálneho podnikania venujú. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch nových strešných organizácii ASES (Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a ASSE (Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky), ktorí predstavili ciele a aktivity svojich organizácii.  Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia výsledkov analýzy o stave sociálneho podnikania na Slovensku, ktorú zabezpečila jedna so spoluautoriek analýzy p. Alžbeta Brozmanová-Gregorová.
 
Vzhľadom na nedávnu skúsenosť s pandémiou, tím projektu BRESE inicioval realizáciu prieskumu o dopadoch krízy na registrované sociálne podniky. Prieskum bol ukončený pár dni pred realizáciou stretnutia, napriek tomu prvé výsledky prieskumu boli na stretnutí odprezentované p. Zuzanou Polačkovou. Informovala aj o nedávnej iniciatíve Európskej komisie, ktorou je príprava akčného plánu na podporu sociálneho podnikania, do ktorého prípravy sa môžu zapojiť všetci zainteresovaní v oblasti sociálneho podnikania.